Nedir bu Astroloji yahu, kim bulmuş, kurucusu kim bunun? İşte merak edilenleri sizler için bi araya getirdik. Astroloji ile ilgili araştırmalar, tarihsel kayıtlar Astrolojiyi icat edenleri Babilliler olduğunu göstermektedir. Enuma Anu Enlil gibi astrolojik belgelerin ilk parçaları bulunmuş ve bu özel belgelerin M.Ö. 1600 yılında yazılmış olduğu bilinmektedir. Bu belgelerde astronomik alametler ve her biri için yorumlar yer almaktadır.

Astroloji'nin Tanımı

Astroloji, göksel cisimlerin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözdebilim. Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos' kelimelerinden türemiştir.

Astroloji size gelecekte ne gibi etkiler içerisinde kendinizi hissedebileceğinizden sizi haberdar edebileceğini iddia eder. Eskiden astrologlar gök günlüğü adı verilen ve gökyüzü konumunun gün, ay ve yıl olarak gösteren bir kitap ve ev tabloları kullanarak Yıldız Haritası grafiğini çıkartırlardı.

Astroloji'nin Tarihçesi

Astroloji'nin Tarihçesi

Gök olaylarına bakarak kehanetlerde bulunmak, özellikle de felaketleri kestirmek, tarihte pek çok toplumda gözlenmiştir. Bunun ilk yazılı örneği Mezapotamya'daki Asur ve Babil uygarlıklarındadır.[1]:33

Günümüzde batıda varolan astroloji sisteminin kökeni Eski Yunan'dan gelmektedir. Büyük İskender dönemine kadar, Eski Yunan'daki gökyüzü incelemeleri yeryüzünde olan olayların açıklamasını ve kehanetleri içermezdi. Gelecekle ilgili tahminler, gökyüzü cisimlerinin hava durumunu etkiliyor olduğu görüşünden ibaretti. Bu dönemden sonra Mezapotamya uygarlıklarının etkisi ile Eski Yunan'da astronominin yanı sıra astroloji de boy göstermeye başladı.[1]:130

Bundan çok uzun zaman önce, erkeklerle kadınlar geceleyin yıldızlı gökyüzüne baktılar ve bu yıldızların ne olduğunu, yaşamları üstünde ne etkiler yaptığını merak ettiler. Başlangıçtaki bu ilk sorulardan astroloji doğdu. Hiç kimse, astrolojinin yazı öncesi geleneğinin ne kadar eski olduğunu tam olarak bilmiyor. Yazılı tarihte ilk ortaya çıkışı ise MÖ 2500 yılında, gezegenlerin insanın kaderini etkileyen güçlü tanrılar olduğuna inanılan Mezopotamya'da olmuştur. Bu ilk astrologlar gökyüzünü dikkatle izlemeye ve onun geceleri parıltılı, muhteşem sessizliğinde gördüklerinin düzenli kayıtlarını tutmaya başladılar. Astroloji danışmanları Kraliyet ailesine devlet yönetimi konusunda akıl verirlerdi ve Mezopotamya tarihinin erken dönemlerinde astroloji "kraliyet sanatı" olarak düşünülürdü.

Mezopotamya gökbilimcileri göklerin işleyişini açıklamak için yeni geometri bilimini kullanmaya başladıkları sıralarda, eski Yunanlar, zaten tanrılarının geniş panteonuyla övünmekteydiler. Yunanlar, Mezopotamya'nın astrolojik kehanet biçimini kendi mitolojileri ve yeni geometri bilimiyle birleştirip zodyaka dayananan kişisel bir astroloji geliştirdiler. Yunanca "zodiakos kyklos" ya da "hayvanlar dairesi" anlamına gelen bu kuşak, güneşin bir yıl boyunca gökyüzünde izlediği eliptik yörüngesinin her iki yanında dokuz derece uzanır. Zodyak -Koç, Boğa, Yengeç- gibi her biri bir hayvan tarafından simgelenen ve yılın belirleyen on iki parçaya bölündü. Böylece Yunanlar astrolojiyi göklerinin yaşamlarındaki etkilerini merak eden bireylere danışmanlıkta kullanarak yıldız falını ortaya çıkardılar.

Ancak, astroloji bir yolunu bulup genel olarak Hıristiyan öğretisinin içine sızdı ve gelişmeye devam etti.

Astroloji’yi kim buldu, kurucusu kim

Astroloji’yi kim buldu, kurucusu kim

Astroloji ile ilgili araştırmalar, tarihsel kayıtlar Astrolojiyi icat edenleri  Babilliler olduğunu göstermektedir. Enuma Anu Enlil gibi astrolojik belgelerin ilk parçaları bulunmuş ve bu özel belgelerin M.Ö. 1600 yılında yazılmış olduğu bilinmektedir. Bu belgelerde astronomik alametler ve her biri için yorumlar yer almaktadır.

Babilde Astroloji, ağırlıklı olarak kıtlık, savaş ve meteorolojik şartlar gibi bazı olayların tahmini için kullanıldı. Astroloji o zamanlarda Krala hizmet etti, Kralın geleceği ve endişeleri ile ilgili çıkarımlarda kullanıldı. Astroloji bilenler kralın kişisel danışmanı olarak görev yapmaktaydı.

Hindistanda M.Ö. 400 lü yıllara ait, insanların astronomik tahminler yapmak için matematiksel bir sistem kullandıklarını gösteren önemli kanıtlar bulundu. Kil tabletler üzerine kaydedilen bu erken sistem, Hindistan ve Orta Doğu’nun bütününe yayıldı. Sistemin doğum tarihleri, burçların okunması ve öngörüler yapma amacıyla kullanıldığı bilinmektedir.

Yunan Astroloji Dönemi

Horoskopik astrolojinin öncüleri Yunanlıların çalışmaları oldu. Horoskopik astroloji, büyük ölçüde insanların doğum tarihlerine atanmış burçlardan oluşuyordu. Babilliler tarafından kullanılan erken sistem üzerine, Yunanlılar çeşitli fikirler ve kavramlar ekledi. Bu eklemeler çeşitli işaretler, doğa, erkek veya kadın gibi kavramların burçlar ile ilişkilerini kapsıyordu.

M.Ö. 100 yılında, Romalılar, Yunanlılar tarafından yapılan sistemi kabul ettiler, ancak üzerinde yenilik veya geliştirme yapmadılar. Buna rağmen Romalı şair Marcus Manilius Astronomica adlı eserinde astrolojinin çeşitli yönlerini ele almıştır. Astronomica adlı çalışma Astronomi sisteminin belgelenmesini destekleyen ilk eser olarak tarihteki yerini almıştır.

Astronomica’dan sonra, astroloji ile ilgili şiirsel dille yazılmış bir el kitabı Sidon Dorotheus tarafından yazıldı. Başka bir çalışma tüm Yunan astroloji özetleyen, Tetrabiblos adlı ünlü kitabı ile Claudius Ptolemy tarafından yapıldı. Astrolog Vettius Valens, Ptolemy’nin çalışmalarını geliştirerek burçlar ile ilgili Anthology adlı kitabı yazdı.

Orta Çağda Astroloji

Orta Çağ dönemlerinde, astroloji çalışmalarına daha fazla katkı yapan Araplar oldu. Persli Zerdüşt Naubakht o dönemin en ünlü astrologu oldu. Günümüzde kullanılan burçları bulan kişinin Naubakht olduğu bilinmektedir.

Bu dönemde Müslüman ve Hintli astrologlar, astroloji sisteminin kullanımı ile ilgili oldukça başarılı oldular. Arap astrolog Masha’allah, çok sayıda kitap yazdı ve Ebu Ali el-Khayyat gibi ünlü astrologların yetişmesini sağladı. Dönemin diğer üretken ve ünlü astroloğu Abu Ma’shar oldu.

Rönesans Döneminde Astroloji

Her iki Rönesans döneminde Astroloji, matematik, burç yorumları ve antik astroloji sisteminin bir kombinasyonu olarak daha da gelişti. Daha önceleri astroloji ile ilgilenen kişiler astrolog olarak adlandırılıyordu. Rönesans döneminde astroloji ile ilgilenen matematikçiler nedeni ile astronom olarak adlandırılmaya başlandı.

Modern Zamanlarda Astroloji

Modern zamanlarda Astroloji, psikolojik yorumlamanın daha fazla yer aldığı bir uygulama oldu. Popüler kültür nedeniyle, daha önceleri matematikçiler ve astronomlar tarafından, bilimsel anlamda ilgilenilen astroloji, gazetelerde yer alan burç yorumlarına kadar yol aldı.

Başlangıçta iki temel astroloji vardır Doğal ve işlevsel Astroloji

Başlangıçta iki temel astroloji vardır Doğal ve işlevsel Astroloji

Doğal astroloji dalından, zamanla astronomi oluşup gelişti 

İşlevsel astroloji ise, deprem, salgın, savaş, iyi zamanlar vb sırasındaki gezegen etkilerinin incelenmesini içeren daldır Doğum astrolojisi olarak kralların, yöneticilerin horoskoplarıyla, daha sonra da herkesin horoskoplarıyla ilgilenmeye başladı Modern çağda, tıpkı diğer bilimler gibi astroloji de uzmanlık alanlarına bölündü Bunlara örnek olarak, astro-patoloji, horoskop astrolojisi, politik Astroloji sayılabilir İslamiyet Astrolojiye önemle işaret etmiştir Kuran-ı Kerimde gök cisimlerinin yeryüzündeki yaşama olan etkileri bir çok ayetle belirtilmiştir Çok okuyan, kalemi bulan ve yazı yazan ilk peygamber olan İdris peygambere burçlar ilmi verilmiş ve kendisi de bunu genişletmiştir İdris peygamber kendisine indirilen vahye dayalı bir şekilde burçlar ve yıldızların gerek insanlar gerek yeryüzündeki mevcut birimler üzerindeki tesir ve önemini anlatmaya çalışmıştır

Astroloji geniş bir dil olmasına karşın temelini oluşturan 4 temel kavram vardır Astroloji yolculuğumuza çıkmadan önce bu temel kavramlar hakkında kısaca bilginizin olması faydalı olacaktır 

ZODYAK

ZODYAK:

Gök kubbede on iki burcun eşit aralıklarla dizildiği kuşak, güneşin çiziyormuş gibi göründüğü yol olup; bu yolun düzlemi ekvator düzlemine 23 derece 27dakikalık bir açı oluşturmaktadır Bu düzlemin on iki bölümü, zodyak'ın burçlarıdır 

EVLER

EVLER:

Yaşam üzerinde etkili olan alanlar İş,sağlık,aşk vs Bunlar hayatın on iki ana bölümüyle ilgilidir 

GEZEGENLER

GEZEGENLER: 

Yaşayan varlıkları etkileyen kozmik kuvvetler Güneş,Ay, Merkür vs 

AÇILAR

AÇILAR :

Etkili kuvvetlerin(gezegenlerin) birbirleriyle olan pozisyonları Açılar, gök cisimlerinin arasındaki devresel ve geometrik karşılıklı ilişkidir Bu açısal ilişkilerin bazıları uyumlu etki gösterirken, bazıları ters, bazıları da değişkendir Tıbbi ve psikolojik çalışmalarda olduğu kadar, radyo sinyalleri ve baro metrik değişiklikler de,bu açıların son derece önemli olduğu vurgulanmaktadır

Elementler

Burçlar dört gruba ayrılmıştır: Ateş, toprak, hava ve su Her grupta üç burç bulunur Hangi gruba ait olduğunuzu bilerek temel kişilik özelliklerinizi ve tanıdığınız insanları daha iyi anlayabilirsiniz

Ateş burçları Koç, Aslan ve Yay'dır Ateşin özelliği enerjik, hevesli ve pozitif olmasıdır Toprak burçları Boğa, Başak ve Oğlak'tır Toprağın özelliği de pratik, sakin ve negatif olmasıdır Hava burçları İkizler, Terazi ve Kova'dır Havanın özelliği, konuşkan, akıllı ve pozitif olmasıdır Su burçları Yengeç, Akrep ve Balık'tır Suyun özelliği ise etkileyici, duygusal ve negatif olmasıdırAşağıdaki elementlere tıklayarak elementiniz ve özelliğiniz hakkında geniş bilgi alabilirsiniz

Elementler / Ateş

Elementler / Ateş

 • Koç 21 Mart - 20 Nisan 
 • Aslan 23 Temmuz - 23 Ağustos 
 • Yay 23 Kasım - 21 Aralık 

Ateş burçları çok canlı ve güçlüdürler Son derece yaratıcı, hevesli ve enerjik olurlar Yeni fikir ve kavramlarla oynamayı sevdikleri için her konuda yeni akımlar getirebilirler Doğuştan liderdirler, güçlü karizmaları ve ışıltılı karakterleri ile insanları kendilerine çekerler Yüksek idealleri, geniş görüş açıları, tutkuları ve "herşeyi yapabilirim" iddiaları ile ilham verici ve etkileyicidirler

Ateş burçları son derece cesaretli, girişken oldukları için canlılığı ve hayat gücünü yönetirler Kuvvetli egoları ile ilgi merkezi olurlar Özgürlüklerine ve bireyselliklerine çok düşkündürler ve baskıya dayanamazlar

KoçZodyak'ın ilk burcudur ve yukarda saydığımız özellikleri kusursuz bir şekilde yansıtır En girişimci burçtur Yeni başlangıçları, fikir ve yöntemleri harekete geçirir İş hayatı ve askerlik Koç burcunun oyun alanı sayılır

Aslan burcu, ateş grubu özelliklerini yaratıcı ve kültürel alanlarda gösterir Yetenekli ressamların, oyun yazarlarının, oyuncuların ve tasarımcıların burcudur İşleri ne olursa olsun Aslan'lar yaptıkları işe kendi damgalarını vururlar ve hepsinde biraz gösteriş vardır

Yay burcu ise ateş enerjisini uluslararası, eğitim, araştırma, seyahat ve akademisyenliğe yöneltirTarihsel bilgileri toplar, korur, sentez yapar ve bu yüzden de biraz filozoftur

Elementler / Hava

Elementler / Hava

 • İkizler 22 Mayıs - 21 Haziran 
 • Terazi 23 Eylül - 23 Ekim 
 • Kova 21 Ocak - 18 Şubat 

Hava burçları düşünce alışverişi ve haberleşmeyi yönetir Bunlar en entellektüel ve akıllı burçlardırMeraklı, hareketli hava burçları devamlı yeni fikirlere açtırlar Akılcı, çok yönlü, konuşkan, hızlı ve uyanık tiplerdir Tatlılıkları ile her istediklerini yaptırmayı, becerileri ile de zor durumların üstesinden gelmeyi iyi bilirler Bilgi toplamayı ve yaymayı seven sosyal kişilerdir Hava burçları Zodyak'ın bilgi işlemcileridir Bütün burçlar içinde en az duygusal olan ve en tarafsız burçlardır Doğruya ve gerçeğe çok önem verirler

İkizler bütün hava burçları içinde en çok haberleşme ihtiyacı duyan burçtur ve biraz da gevezedir Akıl yürütme yeteneği gelişmiştir Analiz, sentez ve bilgi peşinde koşar İkizler burcunun çoğunda yazı yazma yeteneği vardır Bir çok İkizler haberci ya da gazetecidir, ya da olmak istiyordur TV ve gazetelerin haber odaları, hava alanları, gece klüpleri gibi hareketli yerlerde bulunmaktan büyük zevk alır

Terazi burcu simgesi terazi gibi denge ve adalet için çabalar Yargı sisteminde bir çok avukat, hakim ya da savcı Terazi burcudur Güzel sanatlarla ilgili alanlarda da Terazi burçlarına rastlayabilirz İkisinde de hak edilen orta noktayı bulmak oldukça zordur

Kova burcu hava burçları içinde icat kabiliyeti olan burçtur Zekasını ve teknolojiyi birleştirerek insanlığın yaşam standardını yükseltmeye çalışır Kova aynı zamanda kardeşliğin ve arkadaşlığın burcudur Doğa bilimleri, teknoloji ve politika ile uğraşır Kova burcu iyi yönde sosyal değişiklikler ister 

Elementler / Su

Elementler / Su

Su bir çok şekilde bulunabilir Sıvı, buhar, gaz ya da donmuş olabilir Küçük bir su kabarcığı kadar masum ya da okyanustaki kabarmış bir dalga kadar vahşi olabilir

Her şeyi çok derinden hisseden su burçlarının içlerinde ihtiras fırtınaları esse bile dışarıya fazla bir şey belli etmezler Sakin sular derin olur derler Su burçları bir şeyi anlayıp çözmeye çalıştıkları zaman sessizleşip içlerine kapanırlar Onları tanımak ve anlamak zaman içinde olacaktır Kendilerini yavaş yavaş açarlar

Su burçları yoğun ve güçlü duygularını özenle korumaya çalışırlar Aşık oldukları zaman bütün kalpleri ile severler ve çok bağlanırlar Duygusal, romantik ve çok hassastırlar Sezgileri çok güçlüdür ve sizin söylediklerinizden çok yüz ifadenizden, ses tonunuzdan,vücut dilinizden anlam çıkarırlar Bu özellik Balık burcunda çok gelişmiştir Su, temizler ve hayatın devam etmesini sağlar Su, evrensel çözücüdür, maddeleri çözer ve onun özelliklerini alır Su burcundan birine sorununuzu anlatın, kendi sorunu imiş gibi üstlenecektir Sizi dikkatle dinler, duygularınızı hisseder, manevi destek olur ve iyi tavsiyelerde bulunur

Başkalarının dertlerini kendi dertleri gibi üstlenip üzülmekten ve devamlı fedakarlıklarda bulunmaktan yıpranırlar Bu yüzden ara ara yalnız kalıp, toparlanmaya ihtiyaç duyarlar

Su grubu ruhu yönetir Su sınırlanmayı sevmez, hayal gücü çok gelişmiştir ve çok yaratıcıdır Resim, müzik, fotoğrafçılık, edebiyat ve dansta diğer insanlardan ilham alarak yaratırlar Yaratıcılıkla ilgili işlerde, küçük işletmelerde, atölyelerde ya da kendi işlerinde çalışmaktan zevk alırlar

Keskin sezgileri ile finans alanında da çok başarılı olabilirler Su burçları yakın ilişkilerde daha çok başarılıdırlar

Yengeç burcu, su grubunu özelliklerini ailesine ve yuvasına olan düşkünlüğü ile ortaya koyar Ailesini besler, büyütür ve korur Toplumları meydana getiren en ufak birim ailedir İyi bir yuva kurucu olan Yengeç için en önemli şey eşi ve çocukları ile sevgisini paylaşmaktır

Akrep burcunu , insanlar arasındaki seksüel ve parasal ilişkiler çok ilgilendirir Astrolojide 8 evin temsilcisi olan Akrep, doğumu, ölümü ve yeniden doğuşu temsil eder Bu ev aynı zamanda başkalarının parasını temsil eder Akrep'ler başkalarının parasını idare etmede çok beceriklidirler Gizemli yapıları vardır ve kendileri hakkında ipucu vermezler

Balık sonuncu burçtur ve kendinden önce gelen bütün burçlardan bir özellik almıştır Bu yüzden de bütün burçlarla iyi anlaşır Manevi değerleri ağır basan Balık burcu diğer insanlara yardım eder Kova genel anlamda insanlık için bir şeyler yaparken, Balık burcu birebir insanlara yardımcı olur Başkalarına yardım etmek uğruna kendini feda edebilir Balık burcu fedakarlık demektir ve yakınları için yapamayacağı fedakarlık yoktur

Elementler / Toprak

Elementler / Toprak

 • Boğa 21 Nisan - 21 Mayıs 
 • Başak 24 Ağustos - 22 Eylül 
 • Oğlak 23 Aralık - 19 Ocak 

Toprak burçları biçim verir, altyapı kurar ve meydana getirir Zodyak'ın üreticileridir ve olayları gerçekleştirirler Kendilerinin ya da yakınlarının rüyalarını gerçekleştirirler Çizim yapmaktan bütçe çıkarmaya, iş programından, iş akışına ve zamanında bitirmeye kadar bir işin tüm evrelerini iyi kavrar ve yaparlar Kendilerini yaptıkları işe adayan, sorumluluk sahibi kişilerdir Başarılarının büyük bir bölümünü pratik olmalarına ve ellerindeki kaynakları iyi kullanmalarına borçludurlar Gerçekçidirler ve kavrama yetenekleri gelişmiştir Son derece dakiktirler ve zamanlamaları iyidir Sadık, sabırlı ve dengelidirler Tedbirli, tutucu bir kişiliğe sahip oldukları için ani kararlar vermez, adımlarını düşünerek atarlar Bu sayede para, zaman ve enerjilerini boşa harcamazlar Uzun vadeli planlar yaparlar Son derece hırslı, kararlı oluşları ve kuvvetli iradeleri ile istedikleri konularda çok başarılı olurlar

Boğa burcu toprak grubu özelliklerini sahip olduğu şeyler ile ve güvenlik arayışı ile gösterir Boğa burcunun duyarlı ve maddeye düşkün yapısı onları çok iyi müze yöneticileri yapar Sanat eserlerini, değerli şeyleri toplamaya ve korumaya meraklıdır

Başak'taki toprak grubu özellikleri ise sağlık konularına düşkünlük şeklinde kendine gösterir Bir çok doktor, biyolog Başak burcundandır Başak burcu 6 evin yöneticisidir ve sağlık, günlük işler, servis konularını yönetir Başka bir deyişle Başak'lar toprak grubu özelliklerini araştırma, düzenlilik, dakiklik ve çalışkanlıkları ile ortaya koyarlar Yaptıkları işin en ince detayına kadar inip, kusursuz hale getirirler Başak'lardan büyük yazarlar, yöneticiler, kütüphaneciler, muhasebeciler çıkar Düzen ve dikkat isteyen işlerde kusursuzlardır

Oğlak burcu, toprak grubu özelliklerini devlette ve büyük işletmelerdeki hiyerarşideki konumu ile gösterir Büyük firmalar ve devlet, düzen olmadığı takdirde büyük karmaşa olacağının bilincindedirlerOğlak burcu emir-komuta zincirini iyi anlar ve hiyerarşiye saygı gösterir Bu yüzden de büyük kuruluşlarda eninde sonunda yetki sahibi ve itibarlı kişiler olurlar Oğlak burçları genellikle büyük şirketlerde bölüm başkanı ya da şirket yöneticileri olurAstrolojik Terimler Ve Anlamları

Açılar (Aspect): Bir yıldız haritasındaki Güneş, Ay ve gezegenler aralarında ve bazen de yükselen burçla açılar meydana getirirler Bu açıların kimi olumlu kimi olumsuz sayılır Açıları kuran gezegenler çok daha etkili duruma gelebilirler Astrolojide açıların yorumlanmasına çok önem verilir

Akrep (Scorpio): Zodyak’ın sekizinci burcudur Bu burçta Güneş, 24 Ekim - 22 Kasım devresinde yer alır

Alçalan Burç (Descendent): Doğum saat ve yerinde batı ufkunda kaybolmakta olan Zodyak burcu ve derecesi

Altmış (Sextile): Aralarında altmış derece olan gezegenler ahenkli ilişkiler kurarlar Bu uyumlu açıya ‘Altmış’ denilir

Aslan (Leo): Zodyak’ın beşinci burcudur Güneş, 24 Temmuz - 23 Ağustos devresinde bu burçta kalır

Astrolog: Gök haritasını çıkaran ve ayrıntılarına göre bunu yorumlayan kimse

Astroloji Türleri: Dünya siyaset ve ekonomisi, gelecek olaylar, sağlık gibi türlü konuda astrolojiden yararlanılabilir ‘Seçim’ denilen bir tür sayesinde de evlenme veya bir proje için gelecekte uygun bir günü bulabilmek mümkündür

Ateş (Fire): Zodyak’ın burçları belirli gruplara ayrılırlar Ateş de böyle bir gruptur Koç, Aslan ve Yay, ateş burçlarıdır Buna Ateş Üçlüsü de denir

Ayakucu (IC - Nadir): Düşey doğrultunun gökkubbeyi deldiği noktalardan ufkun altında olanı

Ay'ın Güney düğümü (South Moon Node): Ay'ın ekinoks'u yukarıdan aşağıya veya güneye doğru kestiği noktaya Ayın Güney Noktası, Güney Düğümü veya Ejderhanın Kuyruğu adı verilir ve simgesiyle gösterilir

Ay'ın Kuzey düğümü (North Moon Node): Ay ilerlerken ekinoks'u yani Güneş'in izlediği varsayılan yolu yukarıya veya kuzeye doğru keser Buna Ayın Kuzey Noktası, Kuzey Düğümü veya Ejderhanın Başı adı verilir Bu nokta simgesiyle belirtilir

Balık (Pisces): Zodyak’ın onikinci burcudur Güneş, 19 Şubat - 20 Mart devresinde bu burçta kalır

Başak (Virgo): Zodyak’ın altıncı burcudur Güneş, 23 Ağustos - 23 Eylül devresinde bu burçta kalır

Başucu (MC - Zenit): Doğum anı ve yerinde gökyüzünün tam başüstünde kalan yeri Doğum haritasının en yüksek noktası Buna ‘Gökyüzü Ortası’ da denilir

Batı Evleri (Occidental): Dördüncü ev ile onuncu ev arasında kalan evler Mars ya da Satürn bu evlerde olursa ağır ve uzun süren hastalıklara neden olur

Birleşme (Conjunction): Doğum haritasının en önemli açılarından biri de budur Bu durumda iki güç birbirlerinin üstüne düşebilir Birleşme açısında iki gezegen arasında 8 derece kadar pay bırakılır

Boğa (Taurus): Zodyak’ın ikinci burcu olan Boğa, Güneş 21 Nisan - 20 Mayıs'ta iken bu burçta kalır

Bohça: Bir haritada bütün gezegenlerin 120 derece içine toplanmasından meydana gelen şekilGüçlerin böyle toplanması insanın sadece belirli birkaç konuyla ilgilenmesine yol açar

Burçlar Kuşağı (Zodiac): Bk Zodyak

Castor ve Pollux: İkizler takımyıldızında bulunan çok parlak iki yıldız Bunlara mitolojide zıt iki kardeş olan Castor ve Pollux’un adı verilmiştir İkizler burcunda bu tür zıtlıklar olduğu söylenir

Dişi ve Erkek Gezegenler (Feminine and Masculine Planets): Uranüs, Satürn, Neptün, Jüpiter, Mars, Güneş ve Merkür erkek; Ay ve Venüs dişidir

Değişir Grup (Mutable): Zodyak’ın dört burcu değişir türdendir Yani bu burçlar, kolaylıkla durumlara uyarlar Buna Değişir Dörtlü de denir İkizler, Başak, Yay ve Balık bu gruba girerler

Doğu Evleri (Oriental, Eastern): Onuncu ev ile dördüncü ev arasındaki evler Bu evlerde bulunan gezegenler başarı verip kişiyi atılgan ve tutkulu yaparlar

Doğum Haritası (Horoscope): Bir insanın doğduğu anda Güneş, Ay ve gezegenlerin gökyüzünde çizdikleri şekillerin Dünyadan görülüşü Yıldız Haritası olarak ta anılan doğum haritası doğum tarih, yer ve saatine göre çıkarılır Bu harita insanın kişiliğini, yeteneklerini özelliklerini, gelecekteki durumunu ve başarı derecesini gösterir

Dörtlüler (Qualities): Zodyak’ın burçları özelliklerine göre belirli gruplarda toplanırlar Her bir grupta dört burç olduğu için buna bu isim takılmıştır Dörtlüler, Öncü, Sabit ve Değişir olmak üzere üç gruptur

Ekliptik (Ecliptic): Bir yıl boyunca Gökyüzünde Güneş’in gökkubbede çizdiği çemberin sınırladığı daire

Enlem Tabloları: Gök haritası çıkarırken burçların hangi evlere düşeceği bu Enlem Tablolarından anlaşılır Ephemeris’lerde böyle türlü enlem tabloları bulunur İstanbul için New York Enlem Tablosu kullanılır Çünkü her iki kent de Kuzey 40 enlemindedir

Ephemeris: Bk Gökgünlüğü

Evler (Table of Houses): Aslında bu ‘Gökyüzünün Evleri’ diye anılır Gökyüzü bir daire olarak kabul edilir Bu 30 derecelik eşit on iki kısma bölünür Her bir evin kendi özellikleri vardır Bu evlere düşen burç ve gezegenlere göre yorum yapılır (Table of Houses)

Evlilik Noktası (Part of Marriage): Yükselen Burç + Ayakucu, - Venüs

Gerçek Yıldız Zamanı (Apparent Sideral Time): Bu söz astrolojide fazla geçer ve yıldız zamanı demektir Doğum haritası da yıldız zamanına göre çıkarılır Güneş yerine ilkbahar noktasına bağlı zamandır Birim 1 yıldız günüdür

Geometrik Şekiller: Gök haritalarında üçgen, kare vs gibi geometrik şekiller görülür Bunlara birbirleriyle fazla açı yapan güçler neden olur

Gezegenler (Planets): Güneş sistemimizde dünyadan başka sekiz gezegen bulunur Bunlar da Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Pluto’dur Dünyamız da aynı sistemde bir gezegendir

Gökgünlüğü (Ephemeris): Her yıl çıkarılan, Güneş, Ay ve gezegenlerin gökyüzündeki durumlarını belirten tablo Gökgünlüğünde ayrıca Enlem derecelerine göre evlere giren burçlar, Güneş, Ay tutulmaları ve astrolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler bulunur Gök haritasını çıkarmak isteyen kimseye doğduğu yılın gökgünlüğü gereklidir

Greenwich Meridyeni: Dünya saat ayarı Greenwich meridyenine göre yapılır Greenwich’in bulunduğu boylam derecesi 0 olarak kabul edilir Bunun doğusundaki boylamlarda Güneş daha erken doğarDolayısıyla saat daha ileridir Greenwich’in batısında ise Güneş daha geç doğar ve dolayısıyla saat daha geridir

Güçlü Gezegen (Exaltation): Bir doğum haritasında yönettiği burca giren Güneş, Ay veya gezegenler çok güçlü sayılırlar Bunlardan ‘Güçlü’, Etkili Gezegen’ olarak söz edilir

Güneş Haritası (Solar Chart): Doğum saati tam olarak bilinmediği zaman Güneş’in bulunduğu nokta yükselen burç kabul edilerek hazırlanan doğum haritası

Hastalık Noktası (Part of Sickness): Yükselen burç + Mars, - Satürn

Hava (Air): Zodyak’ın üç burcu Hava grubuna girer Bunlar da İkizler, Terazi ve Kova’dır Hava üçlüsünün kafa ve zekayla ilgisi vardır

Imum Coeli (IC - Zenit): Bir doğum haritasında gökyüzünün en yüksek kesitinin karşısına düşen noktadır

Işıklar (Luminaries, Lights): Doğum haritasında Güneş ve Ay’dan ‘Işıklar’ diye söz edilir Doğum haritasının en önemli güçleri ışıklardır Güneş kişiliği, Ay da duyguları temsil eder

İkizler (Gemini): İkizler Zodyak’ın üçüncü burcudur Güneş, 21 Mayıs - 21 Haziran'da bu burçta kalır

İlerletme (Progressions): Astrolojide doğumdan sonra 1 gün=1 yıl kabul edilerek hazırlanan haritaGeleceği yorumlamakta kullanılır

Kare (Square): Doğum haritasında 90 derecelik açıya kare denilir Bu daima sert etki yapar Bazen böyle kare açı yapan gezegenlere bir üçüncüsü da sert etki yapabilir Buna da T Karesi veya T cetveli denir

Karşılıklı Etki (Mutual Reception): Doğum haritasında iki gezegen birbirlerinin burçlarına düşerlerse olumlu bir denge sağlanır İki güç birbirlerine yararlı etki yapabilir

Kepçe: Doğum haritasında dokuz güç üst tarafa toplanır ve teki aşağıda kalırsa bu şekle ‘Kepçe’ denilirKepçe insana başarı verebilir

Kesit: Zodyak’ın burçlarını veya gökyüzü evlerini ayıran çizgilere kesit denilir

Koç (Aries): Zodyak’ın birinci burcu olan Koç Güneşin 21 Mart - 20 Nisan devresinde bu burçta kalır

Kova (Aquarius): Zodyak’ın onbirinci burcu olan Kova Güneşin 21 Ocak - 18 Şubat devresinde bu burçta kalır

Köşeler (Angles): Birinci, Dördüncü, Yedinci ve Onuncu evler Bu evlerdeki gezegenlerin etkisi çok güçlüdür

Kuşak Etkisi: Bir burçta uzun yıllar kalan gezegenler kişilerden çok kuşakları etkilerler Bu yüzden her kuşakta belirli ortak özellikler görülür

MC (Medium Coeli): Doğum anı ve yerinde gökyüzünün tam başüstünde kalan yeri Doğum haritasının en yüksek noktası Buna ‘Gökyüzü Ortası’ veya ‘Başucu Noktası’ da denilir

Negatif Burçlar (Negative Signs): Toprak veya Su üçlülerindeki burçlar negatif sayılırlar

Oğlak (Capricorn): Zodyak’ın onuncu burcudur Güneş, 22 Aralık - 20 Ocak devresinde bu burçta bulunur

Öncü (Cardinal): Zodyak gruplarından birine de bu ad verilmiştir Bu gruplar nitelikleri gösterir Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak Önder gruplardır Bu gruplara ‘Dörtlüler’ de denilir 

Pozitif Burçlar (Positive Signs): Ateş ve Hava üçlülerine giren burçlar pozitiftir 

Sabit (Fixed): Dörtlülerden birine de bu ad verilmiştir Nitelikleri gösteren Sabit dörtlüde Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları vardır

Semboller (Planets and Signs): Işıklar, gezegenler ve burçları belirten şekillere ‘sembol’ denilir

Serpme: Bir doğum haritasında güçler ayrı ayrı burçlara dağılmışsa buna ‘Serpme’ denilir Bu tür dağılış insanın pek çok şeye ilgi duymasına neden olabilir

Sert Etkiler (Affliction): Bir gezegenin başka gezegenlerle kare ya da karşıt bakış açısı oluşturması, ya da zararlı ve zayıf etkili olduğu burçlarda bulunması

Sinastri: İki veya daha fazla doğum haritasının birbirleriyle kıyaslanmasıdır

Su (Water): Üçlüler veya unsurlardan birinin adıdır Su üçlüsünde Yengeç, Akrep ve Balık burçları bulunur

Takımyıldızlar: Astronomi biliminin kabul ettiği belirli yıldız gruplaşmaları Ekliptik üstündeki takım yıldızların isimleri burçlara da verilmiştir Fakat burçlar adlarını aldıkları takımyıldızlarla aynı yerlere düşmezler

Terazi (Libra): Zodyak’ın yedinci burcudur Güneş, 23 Eylül - 23 Ekim devresinde bu burçta kalır

Toprak (Earth): Üçlülerden birine Toprak adı verilmiştir Bu üçlüde Boğa, Başak ve Oğlak burçları bulunur

Transit (Transit): Bir gezegenin gökkubbede hareketi sırasındaki konumu Doğum haritasındaki gezegen ve evlere bakış açısı yapıyorsa olayları başlatır

Tutulum (Ecliptic): Bk Ekliptik 

Unsurlar veya Üçlüler: Zodyak dört gruba ayrılır Her grupta üç burç bulunur Bu üçlüler veya unsurlar burçların ortak özelliklerini gösterirler Bu unsurlar da Ateş, Toprak, Hava ve Su’dur

Üçgen (Trine): Doğum haritasında güçler arasındaki 120 derecelik çok uyumlu açılar Bazen bir gezegen iki ayrı güçle bu açıyı yapar O zaman ortaya büyük talih sayılan bir ‘Büyük Üçgen’ çıkar

Üçlüler (Elements): Veya unsurlar Burçlar, özelliklerine göre üçer üçer gruplarına ayrılırlar Bunlar da Ateş, Toprak, Hava ve Su üçlüleridir

Üçüncül Evler (Cadent Houses): Üçüncü, altıncı, dokuzuncu evler Bu evler zayıf olup üçüncü ve dokuzuncu evler zihni etkiler Altıncı ev ise bir gezegen için en kötü durumdur

Yararlı Gezegenler (Benefics): Jüpiter ve Venüs İlki başarı, ikincisi iyi huylar verir

Yay (Sagittarius): Zodyak’ın dokuzuncu burcudur Güneş, 23 Kasım - 21 Aralık'ta bu burçta kalır

Yengeç (Cancer): Zodyak’ın dördüncü burcudur Güneş, 22 Haziran - 22 Temmuz devresinde bu burçta kalır

Yeni Ay (New Moon): Ay yuvarlağının tüm karanlık olduğu devredir Ay ve Güneş aynı burçta kavuşumdadır

Yönetici Gezegen (Ruler, Lord): Evlerin bulunduğu burçları yöneten gezegendir Örneğin ikinci ev İkizler ise yönetici gezegeni Merkür, yükselen burç Balık ise yönetici gezegen Neptün’dür

Yükselen Burç (Ascendant): Doğum saati ve yerinde Zodyak’ın Doğu Ufkunda Yükselen Burç ve derecesi Yükselen burç ayrıca gökyüzü haritasının da birinci evinde bulunur

Yükselen Gezegen (Elavated Planet): Yükselen burcun yöneticisi olan güce bu ad verilir Bu gezegen haritada güçlü sayılır

Zararlı Konum (Detriment): Bir gezegenin doğal burçlar kuşağında kendi burcunun karşıt burcunda yer alması Örneğin Mars Terazi burcunda zararlı konumdadır

Zıtlık (Opposition): Doğum haritasında iki gücün oluşturduğu 180 derecelik sert açı Bazen iki zıt açı birbirini keser ve ortaya Büyük Çapraz çıkar Bu durumda iki çift zıt burçta bulunan dört güç birbirlerini sert etkilerler Bu olumlu bir durum sayılmaz

Zodyak (Zodiac): Dünyamızın ekliptiğin her iki yanında 8’er derecede görülen gökyüzü kuşağıGezegenler bu kuşakta görülürler Astrolojide bu gökyüzü kuşağı otuzar derecelik on iki eşit kısma bölünür Bu eşit parçaların her biri de bildiğimiz burçlardır

Astro-Evler'in anlamı

Astro-Evler'in anlamı

Eğer biraz Astroloji ile ilgiliyseniz, Ev sözcüğü ile çok sık karşılaşırsınız Evler, Yıldız Haritası'nın yani Horoskop'un temelini oluştururlar Aşağıdaki bilgiler okurlarımızın, Astroloji bilgisini takviye edeceği gibi, hiç bilmeyenleri de bir Astroloji dergisini izleyebilmeleri için hazırlayacaktır

Astroloji'de ev tanımı, eşit ev ve eşit olmayan ev sistemleri diye ikiye ayrılır Eşit ev sisteminde, ASC (Yükselen Burç) hesaplandıktan sonra çıkan netice ne ise ondan sonra gelen evler 30° kaydırılarak işlenir ve böylelikle 12 ev eşit olarak tam 30°'ye bölünmüş olur 

Eşit olmayan ev sisteminde ise bu evler yine ASC den başlayarak eşit olmayan bir sıra takip eder Bunun neticesinde bir evin genişliği 30°' den fazla olabildiği gibi 30°'den az da olabilir Böylelikle 12 ev birbiri ile eşit olmayan genişliğe bölünmüş olarak görülür 

En çok kullanılan ev sistemi Placidus ev sistemidir Evler görüldüğü gibi saat yönünün tersine doğru ilerlerler 

1 Ev

Doğal Zodyak'ta ASC "Yükselen burç" ile başlayan ve 2 Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir Horoskopta 0° ile 30° arasında gösterilir, uyanışı ve ilk hareketi simgelerDoğum saatine göre bulunan ve hesaplanan yükselen burç, doğum anının da simgesidir, böylece doğal olarak 1 Ev kişinin fizyolojik görünümü hakkında bilgi edinmemize yardımcı olacaktır, öte yandan kişinin karakter özelliklerini, çevresel ilişkileri ve bunların dış çevreye yansımasını da gösterir Bu temel özellikleri nedeniyle 1 Ev, doğum haritasında (Horoskop) ayrı ve öncelikli bir önem taşır Doğal Zodyak sıralamasında 1 Ev Koç Burcu'na aittir; yönetici ise Mars gezegenidirBu burcun temel özellikleri ile bu evin anlamları arasında bağ vardır Yorumlarda da bu ikili kombinasyon unutmamalıdır 1 Ev, kurduğumuz ilişkiler sonucunda bireysel egosal gelişimi de gösterir Gelişim aşamaları, doğuştan gelenler ve sonradan gençlik çağına kadar edilinenlerdir; dış çevreden algılananları seçici olarak değerlendirir ve dışa yansımaları görebiliriz Bireyin yaşam gücü ve bunu gerçekleştirme tarzı, doğuştan eğilimli olduğu hastalıkları da buradan anlamak mümkün olur Doğum ile birlikte ilk çocukluk dönemi ve ilk çevre, bu çevredeki olaylar, iç güdüsel olarak nasıl korunulduğu ve savunulduğu da burada görülür 1 Ev'den bireyin temel istek gücü hakkında bilgi edinebiliriz Ayrıca burada deneysel birikimler ve değişimlere karşı egonun direnmesini de bulunur Bu eve düşen burç ve gezegen ya da gezegenler veya her ikisi de kişinin karakteri hakkında etkili rol oynamaktadır Özellikle kişi hakkında etkili olan öncü gruptan (Elementler ve Üçlemeler) bir burç bu alana düşmüşse öncelikle değerlendirilir ve önem verilir

2 Ev

Doğal Zodyak'ta 2 ev ile 3 ev arasında kalan bölgeye verilen isimdir 30° ile 60° arasında gösterilir Bu ev doğal Zodyak'da 2 sıradadır İkinci ev, sahip olma arzularını ve maddi dünyaya karşı tutumumuzu gösterir, kendimiz dışında var olan nesneler ve ihtiyaç duyduğumuz maddi koşullar hakkında bilgi edinmemizi sağlar Genel olarak baktığımızda, bu ev bize dünyadaki maddi varlığı anlatmaya çalışır Birinci Ev, kendimizi tanıma sürecini ve bununla birlikte oluşumumuzu anlatırken, 2 Ev çevremizdeki nesnel dünyayı tanımamızda yardımcı olur Bu olgu nesnel dünyanın içindekileri kullanmamızı ve sahipliğimizi ifade eder İhtiyacımız olanları ve bunları değerlendirmemizi sağlar Bu ev, kendi öz varlığımız ve kişiliğimiz dışında, dış dünyadan veya iç dünyamızdan gelen tüm uyarıların, gerçek dünyadaki sonuçlarına götürebilir Ayrıca 2 Ev, bireyin sahip olma duygusunu, maddi arzularını, para kazanma yeteneğini ve sahip olduklarını çoğaltma yeteneğini gösterir Öte yandan, bunları kişinin ne şekilde ve nasıl yapabileceğini de buradan anlayabiliriz Kişinin miras ve vasiyet yoluyla kazanç elde edip etmeyeceği de bu alandan anlayabiliriz Ama bu ev daha çok, sabit ve taşınmaz mülklerden çok taşınabilir mülk ve eşyalar hakkında bilgi verir çünkü gayrimenkullar bu alanın dışında kalır Bu yüzden daha çok taşınabilir nesneleri ifade ettiğini ve bu yöndeki yeteneği anlattığını söyleyebiliriz Kişinin yaratıcılığının bu konularda nasıl ortaya çıktığını ve değerlendirdiğini de anlatmaya çalışır Bu evin bir özelliği de ikincil olarak güzel sanatları simgelemesidir Bireyin bu konudaki yeteneğini anlamamız ve elde edebileceği kazanç hakkında bilgi edinmemiz mümkündür Yine bu ev bize nesnelerin kıymeti hakkında da bilgi verir Kişinin onlara gösterdiği değeri ve onların korunmasını bilip bilmediği veya saklamasını başarıp başaramadığını anlatır

3 Ev

Doğal Zodyak'ta 3 Ev ile 4 Ev arasında kalan bölgeye verilen isimdir 60° ile 90° arasında gösterilmiştir 1 ve 2 Evler'de öğrendiklerimizin kullanılmasını anlatmaktadır Yani iletişim ve mantığın yeridir Burada doğru algılamayı, mantık yürütmeyi öğrenir ve deneyimler kazanırız 1Ev'den 2 Ev'den sonra, 3 Ev'e geçmek bize bazı sorumluluklar yükler Kişiliğimiz ile birlikte sahip olma güdümüzü iyi değerlendirmemiz gerekir İşte bu değerlendirme çevremizle kurduğumuz iletişim ile mümkün olacaktır Aynı zamanda bu ilişkilerin değerlendirilmesinde mantığımızı kullanmamız gerekir Bu nedenle 3Ev'e genel olarak iletişim ve mantık evi diyebiliriz Ayrıca buradan kişinin dikkatinin yöneldiği yeri veya yönleneciği amacı çıkartabiliriz Bu evi kısa süreli bir depolama alanı ve hemen ardından da iletme merkezi gibi de görebiliriz Kısa süreli deneylerle mantığımızı bir araya getirir ve bunların sonucunu iletmeye çalışırız Bilgilerin geldiği, biriktirildiği ve dağıtıldığı bir bilgi bankası gibi düşünebilirsiniz Bunları yaparken de hız ve pratik düşünce önem kazanacaktır Tüm bunlarla beraber, 3 Ev bize yakın olan insanları yani kardeşleri ve akrabaları da simgeler Akrabalarımızla veya kardeşlerimizle olan ilişkimiz ya da yakın çevredeki insanlarla olan iletişimimizin nasıl olduğunu bu alandan öğrenebiliriz Öte yandan bu ev kısa yolculukları, entellektüel yapıyı ve kısa seyahatleri de simgeler ve her türlü haberleşme olanağını da kapsar 

4 Ev

Doğal Zodyak'ta 4 Ev ile 5 Ev arasında kalan bölgeye verilen isimdir 90° ile 120° arasında gösterilir Bu alan genel anlamda yuvayı ve bilinçaltı duygularımızı kapsar Doğup büyüdüğümüz çevreyi, özel manada anne-baba ile olan ilişkilerimizi simgeler Çocukluk yaşamımızın nasıl geçtiğini, aile büyükleri ile ilişkilerimizi 4 Ev kapsamı içinde inceleriz Bu ev aynı zamanda onlardan beklentilerimizi de belirler Nasıl bir yuva istemi içinde olduğumuzu görürüz Kendi yuvamızdaki beklentilerimiz, aile üyelerine özellikle de eşimize karşı tutumumuz da buradan kaynaklanır Bu yuva yanlızca ev olarak algılanmamalıdır Kişinin benimsediği, sürekli bulunduğu ortam da bu sınırların içindedir Birey bulunduğu mekanı benimseme özelliğine sahipse buradaki istekler de aynı doğrultuda olabilir Bu ev bilinçaltı duygularımızı da kapsadığına göre, aynı zamanda da kişinin kendi içinde barındırdığı iç alemi de belirler Bu ortam her yere bizim ile birlikte taşınabilir ve gelecek için yarattığımız değişmez koşulları da beraberinde getirir Dolayısı ile kendi yarattığımız çizgilerle yaşlılık yıllarımızı temsil eder Ömrümüzün son dönemini nasıl geçireceğimizi bu eve bakarak görebiliriz Mülk edinme gayreti veya aileden gelebilecek mülk, servet ile ilgili ipuçlarını da bu evde yakalayabiliriz Aile, yuva gibi kavramların içine gelenek ve görenekler de girerAtalarımıza ve geleneklere olan bağlılığımız, bir yere ait olma duygumuz ile bunlarla olan ilişkilerimiz de bu evin içinde bulunmaktadır Bu ev ayrıca toprak ile gelebilecek gayrimenkul avantajlar hakkında da önemli bilgiler verir Taşınamıyacak eşyaları da yani gayrimenkulleri de bu alan simgelemektedir Bununla birlikte zor vazgeçilen veya vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızı de bu evde görebiliriz

5 Ev

Doğal Zodyak'ta 5 Ev ile 6 Ev arasında kalan bölgeye verilen isimdir 120° ile 150° arasında gösterilmiştir Bu alan yaratıcılığımızın dışa açılımını temsil eder Gelişmiş olan kişisel irademizi kullanma biçimimiz ve bunu nasıl yönlendireceğimizle ilgilidir 4 Ev'deki durağanlık artık burada görülmeyecektir 3 Ev'deki araştırmalar ve öğrenilenlerin uygulama fırsatlarını bu evde bulur veya yaratabiliriz Kişi zihinsel yaratıcılığıyla birlikte, fiziksel yaratıcılığını ve dinamizmini de bu evde ortaya koyar Zevk ve eğlence yaşamıyla birlikte, aşk ve duygusal yaşam da 5 Ev'in kapsamı içindedir Duygusal yaşamdaki istek ve beklentilerimizle birlikte hareket biçimimiz, kendimizi ortaya koyuşumuz, çocuklarla olan ilişkilerimiz ve kendi çocuklarımıza karşı tutumumuz da bu evin sorumluluğundadır 5 Ev'de ilişkiler, çocuklar, sanatsal konular, aşk ve eğlence yaşamı ile birlikte şans oyunlarına ve spekülasyonlara olan eğilimimizi de bu alanda inceleyebiliriz Dışa açılımla birlikte riskler de ortaya çıktığı için, tehlikeli atılımları da bu alanın içinde görebiliriz Bu eve serüvenci ruhumuzun çıkış noktası da denilebilir Yaşam gücümüzü, eyleme dönüştüren bilinç koordinasyonu burada oluşur Kişi bu evde kendi kendini gerçekleştirmektedir, 5 Ev aynı zamanda kişinin boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğinin bir cevabı olarak da düşünülebilir

6 Ev

Doğal Zodyak'ta 6 Ev ile 7 Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir 150° ile 180° arasında gösterilmiştir Bu evde etkinlik ve mükemmellik vardır 6 Ev'de 5 Ev'de ulaştığımız yaratıcılığın en etkin bir biçimde nasıl kullanılacağını gösterilmektedir Burada ayrıntılı yöntemleri ve sıkı çalışmayı görmekteyiz Kafanın ve bedenin disiplini ve eğitimi burada yapılırken, kişinin gündelik iş ve sorumlulukları ele alabilmesi için hizmet ile çalışma etkinliğini de öğrenmesi gerekirBöyle bir etkinlik de organizasyon ve yöntem gerektirir İşte bu evde bir ayrıntı merakı, bir analizcilik mevcuttur Böyle bir titizlik ve analizcilik de iyi bir organizasyon için şarttır, iş ilişkilerimiz, başkaları için yaptıklarımız, iş çevresindeki diğer ilişkilerimiz ile birlikte günlük iş ve sorumluluklarımız da burada bulunmaktadır Bize hizmet veren veya yanımızda çalışan kişilerle ilişkilerimizin boyutlarını bu alanda inceleriz Yine aynı şekilde bizim yanlarında çalıştığımız kişiler, yani amirlerimiz ile olan ilişkilerimizin boyutu da bu alanın içindedir Bu alanda anlatılmak istenen, yetenekleri nasıl kullandığımız ve günlük işlerde ne ölçüde verimli olduğumuzdur Dikkatlilik derecemiz, etkinlik ve pratikliğimiz bu alanda ölçülebilir Bu etkinlikleri yerine getirmek için ise sağlık en önemli ön koşullardan birisidir Sağlık yapımızı da 6 Ev içinde inceleriz Sağlıkla birlikte beslenme ve gıda hazırlama çalışmaları da bu alanın konuları içindedir Ayrıca davranışlarımız, giysilerimiz, düzenliliğimiz ve dış görünüşümüzdeki titizlik de diğer önemli öğelerdir Bunları da bu alan içinde inceleyebiliriz

7 Ev

Doğal Zodyak'ta 7 Ev ile 8 Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir 180° ile 210° arasında gösterilmiştir Şu ana kadar evlerde hep kişisel istekler ve bireysellik üzerinde duruldu Ama bu evde bireysel zevklerin yerini ortak zevkler ve paylaşma alacaktır Yani "ben" yerini "biz"e bırakmaktadır 7 Ev mevcut tüm ikili ilişkilerimizle, sosyal ilişkilerimizin niteliğini belirler ve günlük olaylar açısından kişiliğin diğer önemli boyutunu yani kendimizi bir başkasıyla nasıl tanımladığımızı anlatır Kendimizi 1 Ev'de tanımlamakla birlikte, bu atılımın sonucunu yani olgunlaşmış halimizi 7 Ev'de buluruz 2 Ev'de temellerimizi öğrenir, 3 Ev'de çevremizi tanır, 4Ev'de güven sağlarız ve tüm bunlar bizi kaçınılmaz olarak bu eve getirir 7 Ev'de temel ilkemiz ikili ilişkilerdir Görüldüğü gibi oldukça hassas bir alan içine girmiş bulunuyoruz Artık bir tarafta kendimiz, diğer tarafta da karşımızdaki kişi durmaktadır Bu kişi eş veya ortak olabilir, dengenin çok iyi kurulması gerekmektedir Bu da gösterir ki bu alan barışı, uyumu, huzuru ve sevgiyi simgelemektedir 7 Ev'den evlilik evi diye de söz edebiliriz Bu alan seçilecek eşin veya ortağın fizyolojisini ve yapısını da belirleyebilir Burada aynı zamanda yakın dostluklar, toplumsal ilişkiler, yasal olaylar, en önemlisi de anlaşmalar ve sözleşmeler vardır Bu alan ayrıca ticari faaliyetleri de yönetir, ticari ilişkilerin olumlu veya olumsuz gelişmelerini de buradan görebiliriz Tüm ikili ilişkileri ve ticari ilişkiler ile görüşmeleri de içine aldığına göre bu yerde açık düşmanlıklarla ilgili ipuçlarını da yakalayabiliriz

8 Ev

Doğal Zodyak'ta 8 Ev ile 9 Ev'in başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir 210° ile 240° arasında gösterilmiştir Bu alanda 7 Ev'deki çalışmaların maddi karşılığını görürüz aynı zamanda da kollektif kazançlar burada sergilenir 8 Ev, ortak çalışmaların ürünleriyle veya evliliğe ait maddi değerlerle de ilgilidir Ayrıca paylaşılan maddi varlıklarla ilgili olan işlemleri de içine alır Mahkeme, vergi, sigorta, miras ve cenaze gibi Burada insanın bilinmeyenin ötesine zorlandığı yoğun duygular içeren, güçlü ve okült bir alanın içindeyiz Metafizik 8 Ev'in konusudur, aynı şekilde ölüm, cinsellik ve büyü de Burada içimizdeki bilinmeyenle ve içimizdeki araştırmacıyla karşılaşırız Gerçeği sorguladığımız, maddenin ötesine geçtiğimiz alanlar ve duygular buradadırMaddenin enerjiye dönüştüğü, büyük enerjilerin çıktığı bir alandır 8 Ev Kişinin kendini yenileme enerjisi burada bir patlama noktasına varır Ölümle de ilgili olduğuna göre bir bakıma herşeyin noktalandığı bir alandır da diyebiliriz Mekansız ve bedensiz ruhsal varlıkların yine okült düzeylerde bulunmasını sağlar Bu enerjiler metafizik, bilim, yüksek matematik ve atom fiziği gibi konularda da ortaya çıkar Mistik konular, ruh çağırma gibi bağlantılar kurmak da bu alanla ilgilidir Kısaca 8 Ev cinsellik, ölüm, yeniden doğuş, miras, kalıtım ve birleşik kazançlar yeridirAyrıca bu alanın içinde fazla emek sarfedilmeden gelen kazançlar olduğu gibi kaybedilenler de görülmektedir İkincil düzeyde resmi otoriteleri de göstermektedir, devlet gücü veya yasal otorite gibi

9 Ev

Doğal Zodyak'ta 9 Ev ile 10 Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir 240° ile 270° arasında gösterilmiştir 8 Ev'de korunup, biriktirilen enerji 9 Ev'de rahatlıkla dağılabileceği bir alandadır Burada kendimizi kolaylıkla aştığımız bir alanda bulunuruz 3 Ev'in karşıtı olan 9 Ev, birlikte düşünmeyi anlatır bize 3 Ev'de yakın akrabalarla kısa yolları simgelerken, burada kendisini uzak akrabalara ve uzun yollara bırakır Kısacası bir genişleme ve rahatlık söz konusudur Bu evde uzaklara gitmek, daha çok şey öğrenmek isteriz Yüksek öğretimle de burada karşılaşırız Üniversiteler, akademik çalışmalar, dünyayı dolaşmak ve keşfetmek bu alanla ilgilidir Yine bu alan bize uzak kültürlere ulaşmayı gösterir 9 Ev bize yurtdışı ilişkilerinde ve bunların gelişiminde de yol göstermektedir Bu ilişkiler ticari düzeyde olabildiği gibi kişisel düzeyde de olabilir Bununla birlikte 9 Ev'de yabancı dillere olan yeteneğimizi ve öğrenebilme olanaklarımızı da buluruz Aynı zamanda felsefe, din, dini kuruluşlar, yasal sistemler, hukuk, uygarlığa yerleşmiş bütün kurumları da kapsar Ahlak duygularımızı, dinsel eğilimlerimizi ve öğrendiklerimizi nasıl kullanacağımızı da burada öğreniriz Kişisel ve toplumsal eylemleri yönetmek için toplu düşünmeye gerek vardır Uyumlu bir biçimde yönetmenin ruhsal aydınlanmasına bu alanda ulaşılır Kişinin olayları nasıl soyutlaştırdığını, evren hakkında nasıl bir yaklaşımı olduğunu 9 Ev içinde görebiliriz Bu bizim dünya görüşümüzü de gösterir Kendimizi eğitim yoluyla daha iyi tanıyıp öğrenmeyi, fırsat ve yeteneğimizi, kendimizi kanıtlamayı, meslek ve uzak yerlerden alacağımız deneyimlerimizi de 9 Ev'de buluruz 

10 Ev

Doğal Zodyak'ta 10 Ev ile 11 Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir 270° ile 300° arasında gösterilmiştir Bu ev toplumla doğrudan ilişkide olduğumuz, yıldız haritasının en duyarlı alanlarından biridir 10 Ev haritanın tam tepesinde MC noktasını (Tepe noktası) oluştururZirvede olmak, yönetmek, kural koymak, sorumluluk ve uygulamak buraya aittir 4 Ev doğduğumuz evin sosyal ve ekonomik durumunu göstermişti 10 Ev ise yapmak zorunda olduğumuz işlerin temelini, sorumluluklarımızı, mesleki ve toplumsal saygınlığımızı, onurumuzu ve kariyerimizi belirlemektedir Bir kişinin yükselip yükselemeyeceği hakkında ipuçlar da bu alandadır, ayrıca ün, şan ve şöhret de bu alan içinde simgelenir Aynı şekilde kişinin tutkularını nasıl ortaya koyduğunu ve bunun otoritelerce nasıl değerlendirildiğini burada görürüz 10 Ev, varolan örgütleme yeteneğimizin, organize eylemlerimizin, disiplinimizin, çalışma düzenimizdeki sıkılığın, meslek alanında yükselebilmek için gereken irade ve sabrımızın göstergesidir Tüm bunları bu alanda görebiliriz Kısacası 10 Ev sosyal durum, tutku, onur, kariyer ve şeref yeridir Başka bir deyişle kişinin topluma karşı olan tavrını ve toplum içindeki rolünü görürüz Toplumdaki statü ile alınan sorumluluklar da buradadır Bu sorumluluklar ile toplumsal yerimizi yani bulunduğumuz toplumda ulaşabileceğimiz düzeyi de bu alanda bulabiliriz Otoritelerle ilişkilerimiz, onlara davranış biçimimiz ile aynı şekilde anne-baba ile uyumumuz da buradan etkilenir 10 Ev aynı zamanda da toplumsal kurumları, bürokratları ve bunlarla ilgili koşulları da anlatır

11 Ev

Doğal Zodyak'ta 11 Ev ile 12 Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir 300° ile 330° arasında gösterilmiştir Bu evde ideallerimizle karşı karşıya geliriz 5 Ev'de kişisel yaratıcılığımızı ortaya koymuştuk, 11 Ev'de ise ideallerimize grup çalışmaları ile veya organize ekiplerle yöneliriz Gelecek hakkında beklentilerimiz ve umutlarımız vardır Gelecekte tamamen ulaşamasak da amaçlarımız için planlar yapar, düzeltir ve sürekli geliştiririz Bu alanda özgürlük istemimiz yoğundur, toplumun zincirlerini kırmaya çalışırız Ama bunları yapabilmek için arkadaşlara, dostluklara ihtiyaç duyar, ideallerimizi paylaşmak isteriz Örgütlere, gruplara katılır, çevremizde bir kalabalık oluşturmaya çalışırız Başka bir deyişle bunları yapıp yapamadığımızı bu alanın içinde inceleriz 11 Ev ideallerin, arkadaşlıkların, gelecek hakkındaki beklentilerimizin, umutlarımızın alanıdır ve bunlara yöneliş biçimimizdir Burada kişinin grup kurma, arkadaş edinme, evrensel ülküler üzerinde çalışma yeteneklerini buluruz Böyle bir evrensellik, ancak grup üyelerinin ruhsal birliklerinin bilincinde ve olanaklarıyla amaçlarının farkında olmalarıyla yaşanır Grup çalışmaları kişinin uyum yeteneğinin ötesindedir, yeni düşünce ve olaylara evrensel kardeşlikle yaklaşılmalıdır yani yeni deneylere açık olunmalıdır Burada duygusal ilişkilerden uzak olmak kaydıyla, bireye özgürlük sağlayan çalışmalar söz konusudur 11 Ev, kişinin özgürlük düşkünlüğü toplum ve insanlığa bağlılığı ve özel gereksinmeleriyle kaynaşma yeteneğinin de ötesindedir 

12 Ev

Doğal Zodyak'ta 12 Ev ile 1 Ev başlangıç noktası arasında kalan bölgeye verilen isimdir 330° ile 0° arasında gösterilmiştir 12 Ev, 4 Ev'le 8 Ev'in bir diğer uzantısıdır Burada bizim yanlızca kendimize ait gizlerimiz bulunur Herkesden hatta belki kendimizden bile gizlediğimiz gerçek bilinçaltımızla burada karşılaşırız, maddi temellere indirgiyemediğimiz, materyal olmayan, metafizik bir alandır Kendimize has alışkanlıklarımız ile duygusal gereksinimlerimizi bize gösterirBu ev, tüm anılarımızın ve deneyimlerimizin toplandığı bir depodur Burası yaşamın son perdesidirYaşanacakların hepsi yaşanmış, denenmiş, artık geriye sadece kendini dış güçlere bırakmak kalmıştır 12 Ev, dışardan kolaylıkla etkilenen, egonun en az düzeyde kullanıldığı bir yaşam alanıdır hatta kişinin kendini en çok kandırabileceği bir alandır Bu yüzden de tehlikeli kabul edilirBurada duyarlılığın, gerçek ile gerçek dışının ince çizgisi bulunur Geçmiş duygusal deneyimlerden gelen kalıntılar, beraberinde kendine acımayı da getiriyorsa, kişi gerçeklerle yüzyüze gelmekten kaçınabilir Böyle bir eğilim geçmişe sığınmaya neden olur Sevgiyle depolanmış bir 12 Ev ise mistik aydınlanma alanı olabilir Kişi bilinç düzeyini yükselterek geniş hayal gücüyle bilgeliğe ve dehaya ulaşabilir Bilincimiz, bilinçaltımız aracılığı ile geleceği görmek ve bilinç altı etkilerin hangisinin yapıcı, hangisinin yıkıcı olduğunu ayırtedebilmemiz 12 Ev'in etkisindedir Bu evin alanı yanlızlıkla da ilgilidir, herkesden gizlediğimiz sırlarımız burada bulunmaktadır Ayrıca ruhsal yönden kısıtlanma yerlerinin yani hastaneleri, akıl hastanelerini, gizli örgütleri, hapishaneleri ve karmik olan herşeyi içine alır 12 Ev gizli düşmanları da simgeler

YÜKSELEN BURCUNUZ

Yükselen burcunuz Kişilik özellikleri yaşamda başkaları ile yarışmakta kullanacağımız yeteneklerimizi tanımlar Kişilik, Ben'i oluşturur ve bize birey duyumu verir Başka insanlardan ayrıcalığımızı ve toplumdan özgürlüğümüzü gösterir

Bu kaba portre içinde fiziksel görünüm ile dışa vurum ve tavırlarımız yer alır Bize doğal olarak nasıl donatıldığımız duyumunu verir Ayrıca, kendimize güveni veya güvensizliği oluşturan ruhsal portremiz de bundan güç alır Yükselen Burç bizi biz yapan en önemli astrolojik fonemendir Başka insanlar bunun merceği altından bizi izlerler 

Astroloji'de Yükselen Burcun ilginç özelliklerinden bir tanesi de aşk ve seks kapasitemizi ve meyillerimizi göstermesidir Romantik birisi misiniz yoksa aşkı saf bir erotizmle mi arıyorsunuz ? Tutkulu, kendini her şeyi ile sevdiğine adayan birisi misiniz ? Sevgilinizi gözünüzden bile kıskanan sahiplenici eğiliminiz mi var ? Yoksa, kendinden fazla sevdiğinin mutluluğunu düşünen fedakar bir portre mi çiziyorsunuz

YÜKSELEN BURCUNUZ 

yükselen burcunuzu hesaplamak için bilmeniz gereken iki şey varBurcunuz ve Doğum saatiniz

aşağıda burçları ve doğum saatlerinizin aralıklarını vericemSonrada yükseleninizi vericem ona göre yükselen burcunuzu bulun ve okuyun

KOÇ BURCUNUN YÜKSELENİ

KOÇ BURCUNUN YÜKSELENİ

DOĞUM ARALIĞINIZ YÜKSELENİNİZ

 • 05_07------------------------------KOÇ
 • 07_09------------------------------BOĞA
 • 09_11------------------------------İKİZLER
 • 11_13------------------------------YENGEÇ
 • 13_15------------------------------ASLAN
 • 15_17------------------------------BAŞAK
 • 17_19------------------------------TERAZİ
 • 19_21------------------------------AKREP
 • 21_23-------------------------------YAY
 • 23_01-------------------------------OĞLAK
 • 01_03-------------------------------KOVA
 • 03_05-------------------------------BALIK

BOĞA BURCUNUN YÜKSELENİ

BOĞA BURCUNUN YÜKSELENİ

DOĞUM ARALIĞINIZ YÜKSELENİNİZ

 • 05_07--------------------------BOĞA
 • 07_09--------------------------İKİZLER
 • 09_11-------------------------YENGEÇ
 • 11_13--------------------------ASLAN
 • 13_15--------------------------BAŞAK
 • 15_17-------------------------TERAZİ
 • 17_19--------------------------AKREP
 • 19_21--------------------------YAY
 • 21_23---------------------------OĞLAK
 • 23_01--------------------------KOVA 
 • 01_03--------------------------BALIK
 • 03_05--------------------------KOÇ

İKİZLER BURCUNUN YÜKSELENİ

İKİZLER BURCUNUN YÜKSELENİ

DOĞUM ARALIĞINIZ YÜKSELENİNİZ

 • 05_07----------------------İKİZLER
 • 07_09----------------------YENGEÇ
 • 09_11----------------------ASLAN
 • 11_13----------------------BAŞAK
 • 13_15----------------------TERAZİ
 • 15_17----------------------AKREP 
 • 17_19----------------------YAY
 • 19_21----------------------OĞLAK
 • 21_23----------------------KOVA 
 • 23_01----------------------BALIK
 • 01_03----------------------KOÇ
 • 03_05----------------------BOĞA

YENGEÇ BURCUNUN YÜKSELENİ DOĞUM ARALIĞINIZ YÜKSELENİNİZ

YENGEÇ BURCUNUN YÜKSELENİ

DOĞUM ARALIĞINIZ YÜKSELENİNİZ

 • 05_07-------------------YENGEÇ
 • 07_09-------------------ASLAN
 • 09_11-------------------BAŞAK
 • 11_13-------------------TERAZİ
 • 13_15-------------------AKREP 
 • 15_17-------------------YAY
 • 17_19-------------------OĞLAK
 • 19_21-------------------KOVA
 • 21_23-------------------BALIK
 • 23_01-------------------KOÇ
 • 01_03-------------------BOĞA
 • 03_05-------------------İKİZLER

ASLAN BURCUNUN YÜKSELENİ

ASLAN BURCUNUN YÜKSELENİ

DOĞUM ARALIĞINZ YÜKSELENİNİZ

 • 05_07---------------ASLAN
 • 07_09---------------BAŞAK
 • 09_11---------------TERAZİ
 • 11_13---------------AKREP
 • 13_15---------------YAY
 • 15_17---------------OĞLAK
 • 17_19---------------KOVA
 • 19_21---------------BALIK
 • 21_23---------------KOÇ
 • 23_01---------------BOĞA
 • 01_03---------------İKİZLER
 • 03_05---------------YENGEÇ

BAŞAK BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

BAŞAK BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

DOĞUM ARALIĞINIZ YÜKSELENİNİZ

 • 05_07-----------------BAŞAK
 • 07_09-----------------TERAZİ
 • 09_11----------------AKREP
 • 11_13----------------YAY
 • 13_15---------------OĞLAK
 • 15_17----------------KOVA
 • 17_19----------------BALIK
 • 19_21----------------KOÇ
 • 21_23----------------BOĞA
 • 23_01----------------İKİZLER
 • 01_03----------------YENGEÇ
 • 03-05----------------ASLAN

TERAZİ BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

TERAZİ BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

DOĞUM ARALIĞINIZ YÜKSELENİNİZ

 • 05_07-----------------------TERAZİ
 • 07_09-----------------------AKREP
 • 09_11-----------------------YAY
 • 11_13-----------------------OĞLAK
 • 13_15-----------------------KOVA
 • 15_17-----------------------BALIK
 • 17_19-----------------------KOÇ
 • 19_21-----------------------BOĞA
 • 21_23----------------------İKİZLER
 • 23_01----------------------YENGEÇ
 • 01_03----------------------ASLAN
 • 03_05----------------------BAŞAK

AKREP BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

AKREP BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

DOĞUM ARALIĞINIZ YÜKSELENİNİZ

 • 05_07--------------------AKREP
 • 07_09--------------------YAY
 • 09_11--------------------OĞLAK
 • 11_13--------------------KOVA
 • 13_15--------------------BALIK
 • 15_17--------------------KOÇ
 • 17_19---------------------BOĞA
 • 19_21---------------------İKİZLER
 • 21_23---------------------YENGEÇ
 • 23_01---------------------ASLAN
 • 01_03---------------------BAŞAK
 • 03_05---------------------TERAZİ

YAY BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

YAY BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

DOĞUM ARALIĞINIZ YÜKSELENİNİZ

 • 05_07-----------------YAY
 • 07_09-----------------OĞLAK
 • 09_11----------------KOVA
 • 11_13----------------BALIK
 • 13_15---------------KOÇ
 • 15_17----------------BOĞA
 • 17_19----------------İKİZLER
 • 19_21----------------YENGEÇ
 • 21_23----------------ASLAN
 • 23_01----------------BAŞAK
 • 01_03----------------TERAZİ
 • 03-05----------------AKREP

OĞLAK BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

OĞLAK BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

DOĞUM ARALIĞINIZ YÜKSELENİNİZ

 • 05_07-----------------OĞLAK
 • 07_09-----------------KOVA
 • 09_11----------------BALIK
 • 11_13----------------KOÇ
 • 13_15----------------BOĞA
 • 15_17----------------İKİZLER
 • 17_19----------------YENGEÇ
 • 19_21----------------ASLAN
 • 21_23----------------BAŞAK
 • 23_01----------------TERAZİ
 • 01_03----------------AKREP
 • 03-05----------------YAY

KOVA BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

KOVA BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

DOĞUM ARALIĞINIZ YÜKSELENİNİZ

 • 05_07-----------------KOVA
 • 07_09----------------BALIK
 • 09_11----------------KOÇ
 • 11_13----------------BOĞA
 • 13_15----------------İKİZLER
 • 15_17----------------YENGEÇ
 • 17_19----------------ASLAN
 • 19_21----------------BAŞAK
 • 21_23----------------TERAZİ
 • 23_01----------------AKREP
 • 01_03----------------YAY
 • 03-05----------------OĞLAK

BALIK BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

BALIK BURCUNUN DOĞUM ARALIĞI VE YÜKSELENİ

DOĞUM ARALIĞINIZ YÜKSELENİNİZ

 • 05_07-----------------BALIK
 • 07_09-----------------KOÇ
 • 09_11----------------BOĞA
 • 11_13----------------İKİZLER
 • 13_15---------------YENGEÇ
 • 15_17----------------ASLAN
 • 17_19----------------BAŞAK
 • 19_21----------------TERAZİ
 • 21_23----------------AKREP
 • 23_01----------------YAY
 • 01_03----------------OĞLAK
 • 03-05----------------KOVA

Yükselen Burcunuzu Şeçin Karakterinize Etkilerini Öğrenin

Yükselen Burcunuzu Şeçin Karakterinize Etkilerini Öğrenin

Yükselen Burcunuz Koç ise

Yükselen Burcunuz Koç ise

Yükselen Burcunuz Koç ise

Yükselen Koç burcu size hemen fark edilen hareketli ve enerjik bir yapı vermiştir Fikirlerinizi hemen uygulamak istersiniz Atılganlık size önünüzdeki engelleri görmemek gibi sakıncalar verebilirBir toplulukta hemen ilgi uyandırmak ve dikkat çekmek sizin için kolaydır Kafanızın ve canlılığınızın sizi üstün birisi yapması beklenmelidir Parlak renkler ve son moda giysiler sizi çeker Sizin için "Ben" çok önemlidir Daima doğruyu siz bilirsiniz Yaptıklarınız ve düşündükleriniz doğrudurBaşkaları sizin izinizden yürümelidir ! Her şeyde ve yerde ilk ve önde olmak istersinizLider olmak başta gelen arzunuzdur Bulunduğunuz şartlar içinde de önder olmayı başarırsınız Evinizde, okulda ve işinizde son derece aktif ve hareketli olursunuz Çok güçlü, aceleci ve o kadar dikkatsiz birisiniz İşlek zekanız sizi pratik çözümlere yönlendirir Başarılı olma hırsınız ve çabanız göze çarpar Bu nedenle hep önde ve dikkat çekici olmalısınız Yine de çabuk ilgilenmek ve kolay bıkmak sizin tarzınızdırDüşündüklerinizi hemen uygulamak istersiniz Yoksa bunun hükmünün hemen geçeceğini hissedersiniz Aslında siz sürekli yenilik peşinde birisiniz Fakat sabırsızlık ve özensizlik nedeni ile önemli noktaları kaçırmaktasınız Dinler gibi görünüp dinlemezsiniz Arkanızı dönüp kendi fikrinizi uygularsınızNeşeli, canlı, hayat dolu ve cömert birisiniz Yaşlanmak sizin için değildirSpor yapmaya ve hareketli kalmaya özen gösterirsiniz Bedensel hareketler fikirler kadar önemlidir Hasta olmaktan hoşlanmazsınız ve hasta olmayı kabul etmezsinizDüşünmeden tepki göstermek ve hemen öfkelenmek sizin doğanızda vardır Kavgaya hazır birisiniz Yinede kinci birisi sayılmazsınız Cesaretiniz başkalarına güç verir ama devamlı ben demeniz de insanları bıktırırAşkta tutkulu ve oldukça kıskanç birisiniz Aradığınızı bulunca sadık,anlayışlı ve sevecen bir eş olursunuz Sevilmek sizi motive eder ve başarı verir Kazak erkekliği elinden bırakmayan birisi sayılırsınız Macera, özgürlük ve riskler sizi çeker Yarışım ve rekabet de sizi çekerKaygılı birisiniz ve bazen korkularınız aşırı boyutlara çıkar Özellikle hayatın sonundan çok korkarsınızBunu belli etmemeye bakarsınızYükselen burç size orta boylu veya biraz uzunca bir yapı verirAtletik beden,geniş omuzlar göze çarpar Yüzünüz de uzunca hatta kare biçimli olur Saçlarınız kahve rengi, orta veya kalın tellidir Gözleriniz ve bakışlarınız etkilidir Kollarınız ve bacaklarınız da güçlüdür Genellikle yüzünüzde bir yara izi veya ben bulunabilir

Yükselen Burcunuz Boğa ise

Yükselen Burcunuz Boğa ise

Sizi için kararlı, ayağını yere sağlam basan, güvenlilik arayan birisi olarak görürler,Tabi damak zevkine düşkün ve boğazını seven birisi de olduğunuz kesindir ! Büyük bir servet sahibi olmak ve lezzetli yemekler yemek yaşamınızın temel içgüdüleridir Sizi son derece inatçı bulurlar İyice düşünüp taşındıktan sonra hedefiniz olan yere ulaşmaktan asla vazgeçmezsiniz Önünüze çıkacak engelleri bir bir aşacak gücünüz de vardır Tabi karşınızdaki sizden daha güçlü olursa durum değişebilir Çok dayanıklı sayılırsınız Ağır ve kendinden emin adımlarla ve sabırla ilerleyeceksinizHedefinize inanmak kadar çalışmak da sizin tarzınızdırBildiğinden şaşmayan birisiniz Engelleri tanımıyorsunuz Güven içinde olmak sizin için çok önemlidir Bunları sağlayacak olanlar da para ve mülktür Hayatın mücadelesi bu iki konu üzerinde yoğunlaşır Bunun sonucunda da güvensizlik duyabilirsiniz Gereksiz kaygılara kapılmak ve elinizdekileri kaybetmek sizi korkuturAcele ve telaş size göre değildir Zeki olmaktan ziyade pratik davranmak işinize gelir Sizi çok tutucu birisi olarak görürler Bildiğinizden şaşmaz birisiniz Bu nedenle sevdiklerinize kök söktürebilirsinizÖzellikle aşkta aynı şeyleri karşınızdaki insandan da beklersinizKafanızın takıldığı bir konudan kurtulmazı oldukça zordur Tüm mantıklı açıklamalar size vız gelebilir Doğru bir şeyi size anlatmak, gerçekleri kabul ettirmek ve sizi rahatlatmak son derece zordur Takıntınızın adeta esiri olursunuz Başkalarını dinler ama gene bildiğiniz yoldan yürürsünüz Her zaman tutucu ve eskiye bağlı fikirlerinize dönersinizSizin alışkanlıklarınızın değiştirilmesi adeta imkansızdır Bu konularda son derece hükmedici ve sert davranırsınız Bu durum başka insanların dayanma sınırlarını zorlarDerin duygulara sahipsiniz Bağlandığınız kişiden kopmanız çok zordur Sevilmek de sizin için önemlidir Sevgide başarısızlık sizi daha inatçı ve çekilmez yapar Bu konuda tutkulusunuz ve sevdiğinizle birlikte iken mutlusunuz Ayrı kaldınız mı kafanızda kuşkular oluşmaya başlar Bu nedenle oldukça kıskanç birisi olursunuzSağlıklı ve güçlü bir yapınız var Kolay kolay hasta olmazsınız Olsanız da çabucak iyileşip kalkarsınız Doğayı çok seversiniz Yaşlanmayı kabul etmeyen tiplerdensiniz Çalışmaktan kaçınmaz birisiniz ama, rahatlık da sizi çeker Sanat alanlarına yatkın birisiniz Genel olarak sakin birisiniz ama sizi bir de kızınca görsünlerSakinleşmeniz çok zor olurEv ve aileye düşkün insanlardansınız Güzel ve rahat bir ev sizi çekerToplum kurallarına ve değerlerine karşı saygılı davranırsınız Sizin görünüşünüzde kalın ve kısa bir boyun dikkati çeker Omuzlarınız geniş ve bedeniniz enli ve tıknazdır Saçlarınız genellikle kestane renginde ve koyudur Teniniz buğday renkli ve koyucadır Boğa burcunun yükselmesi kadınlara çekicilik ve güzellik verirken erkekleri de yakışıklı yaparYükselen Burcunuz İkizler ise Sizin için en önemli özellik zekanızı sergilemektir Son derece pratik ve hareketli bir kafanız vardır Özellikle güç durumlarda çok zekice ve zamanında çözümler bularak durumu kurtarabilirsiniz Bu olayda sezgileriniz de önemli rol oynar Bulunduğunuz ortama kolayca uyum sağlayabilirsiniz Bilmediğiniz bir konuda bile hemen bir şeyler söylemek ve biraz ilerlemeden sonra da kırk yıllık uzman gibi konuşmak sizin için zor değildir Konuşarak insanların ilgisini çekersiniz Size biraz geveze denebilir ama kolayca arkadaş edinebilirsinizKusurlu tarafınız arasında havailik yer alır Bir konu üzerinde uzun süre ilgilenmek zor gelir Çabuk kavradığınız gibi çabuk da bıkarsınız Bu nedenle her şeyi yüklemeye gerek duymazsınızBazen bir konuda karar verirken çok fikir değiştirirsiniz Bu da sizi yorgun bile düşürebilir Bu durum sizi sözüne güvenilmez birisi de yapabilir Oysa sizin karar vermekte eziyet çektiğinizi anlayamazlar ! İlgi alanınız ve uğraşlarınız daima birden fazladır Aynı anda iki olayı yürütebilirsiniz İki sevgili, iki iş, iki gelir kapısı olası gibi Eliniz de oldukça açıktır ve para sizin için harcanması için vardırSiz okumak yerine yaşayarak öğrenmek istersinizKendinize özgü pratik zekanız yardımı ile kolayca öğrenebilirsiniz ve sabahlara kadar kitap devirmek gerekmez Okurken ciddi bir ilgi göstermeniz beklenmemelidir Biraz oradan biraz bundan size yeterli gelebilir Ama sonunda aldığınız bilgiyi satmayı bilirsinizSabırsız birisiniz ve derinliğine ilgi gereken konular sizin için değildir Kusurlu yanlarınız arasında yalan söylemek ve dedikodu merakı göze çarpabilir Çift karakterli olduğunuzdan sizin için karar vermek zordur Açıkçası sizin nasıl davranacağınızı kestirmek güçtür Kolay etki altında kalabilir ve çabuk bıkıp vazgeçebilirsinizDikkati çeken bir özelliğiniz de çok hareketli olmanızdır Adeta yerinde duramazsınız Konuşurken bile hiç olmazsa elleriniz oynar Yetenekli ve yaratıcı olduğunuzdan el becerileriniz de oldukça fazladır Klasik ve rutin davranmak size uygun değildir Her şeye karşı ilgi duyabilir ve araştırabilirsiniz Basın, yayımcılık,pazarlamacılık,konuşma gereken işler,sahne ve edebiyat alanları sizi çeker Sizin çok fazla arkadaşınız olacaktır ama çok yakın dostunuz çok azdır Hiç bir konuda sınırlamadan hoşlanmazsınız Fikir tartışmalarına her zaman hazırsınız Hareketli oluşunuz erken yaşlanmanıza neden olabilir Sizin için en büyük engel hareketsiz kalmaktır Uzun, ince bir vücudunuz olur Kollarınız ve bacaklarınız da uzuncadır Gözleriniz ela veya açık renkli, cildiniz de buğday veya esmer renklidir El parmaklarınız da genellikle ince ve uzundur Yüzünüz de uzunca olabilir ama etli değildir

Yükselen Burcunuz Yengeç ise

Yükselen Burcunuz Yengeç ise

Sizin en belirgin özellikleriniz arasında duygusallık, merhametli oluş,hassaslık ve sadakat göze çarpar Adeta gözyaşlarının akmaya hazır bir insansınız Son derece anaç ve korumaya yönelik davranırsınız Sevdiğiniz insanların her şeyi ile ilgilenirsiniz Bazen bu ilginiz karşı tarafı bıktıracak boyutlara çıkabilir Sizin için sevgi, aile,baba ve anne çok önemlidir Buna karşın maddi güven içinde bulunmayı da istersiniz Sizin evinizden,ailenizden ve vatanınızdan uzaklaşmak son derece zordurEn göze çarpan şey sizdeki güven eksikliğidir Yinede cesaretinizi toplayıp kazanacağınızdan emin olduğunuz alanlarda büyük bir coşku ile davranabilirsiniz Aslında çalışkan ve girişken bir insansınız Ama biraz telaşlı olduğunuzdan dikkatsiz davranabilirsiniz Neşeli ve canlı bir durumdayken aniden bir neden olmadan somurtkan ve dargın birisi olabilirsiniz Bu sırada aklınıza bir şey gelmiş veya birinin önemsiz bir sözüne takmış olabilirsinizSizi bir insan,fikir veya konu çekebilir ve tuttuğunuz şeyi asla bırakmak istemezsiniz Eskiye ve kurallara bağlısınızTam bir koleksiyoncu gibisiniz Biriktirici,toplayıcı ve tutucu Bereketli olduğunuzdan para darlığı çekmeniz nadir olur Diğer insanlara özgüvenli birisi olarak görünürsünüz Ama, aslında çekingen ve içe dönük birisiniz Bir hata durumunda suçu hemen kendi üzerinize alabilirsiniz İnsanların beğendiği için değil sanki bir kusurları varmış gibi baktıklarını düşünürlerÇok kere başka insanların size karşı haksızlık ettiğini kabul edersiniz Yardım görmemek sizin en büyük şikayetinizdir Buna ilaveten asık ve somurttuk bir surat da sizin maskenizdirSevdikleriniz ve yakınlarınızın dert ve sorunları sizi derinden üzer Bu konularda aşırı merhametli oluşunuz istismar edilebilirSezgileriniz son derece güçlüdür Sizden ne beklendiğini bilirsiniz Hayal kurmakta ve hülyalara dalmakta tereddüt etmezsiniz Hayallerini gerçekmiş gibi kabul edersiniz Sizin için ilişkide romantizm önemlidir Yalnız kalmaktan korktuğunuz için yanınızda birinin bulunması çok önemlidir Bulunduğunuz ortama çabuk ve kolay uyum sağlayabilirsinizYengeç Yükselen size orta veya kısa bir boy verir Yüzünüz yuvarlık hatlıdır ve solukçadır Saçlarınız ince tellidir Açık kahve veya gümüş kahve renkli olabilirBurunuzu hafif gagamsıdır ve biraz da sivricedir Sizin gerdanınız erken yaşlarda belirmeye başlayacaktır El ve ayaklarınız da küçüktür Yaşınız ilerledikçe göbek kısımlarında yağlanma göze çarpacaktır Sizin en belirgin özelliğiniz yürüyüşünüzdür Hemen dikkati çekerYükselen Burcunuz Aslan ise Siz kendine güvenen birisiniz Başka insanların da sizi beğendiğini düşünürsünüz Hatta bu konuda iddialı bile olabilirsiniz! İnsanlar sizi süzüyorsa "Ne kadar güzelim" diye düşünebilirsinizAslında daima ilgi merkezi olmak istersiniz Beğenilmek,ilgi görmek ve takdir edilmek sizin ruhsal ihtiyacınızdır Bunun tersi durumda neşeniz kaçar ve küsersiniz Ya meydandan kaçmak ya da ilgi çekmenin yollarını bulmak gerekirGüçlü artistik kabiliyetiniz size her zaman yardım edecektirGayet inandırıcı olmayı başarıyorsunuz Rakip tanımadan istediğiniz kılığa girebilirsiniz Bunun amacı da krallığınızı kimseye kaptırmamaktır Zirvede kalmak ve istediği amaçlara ulaşmak sizin için çok önemlidirYaratıcı yönleriniz,sanatsal alanlarınız ve kapasiteniz vardır İlgi duyduğunuz bir dalda son derece başarılı olabilirsiniz Başkalarını taklit etmekten fazla kendine özgü bir anlayış göze çarpar Gösterişli,görkemli,canlı renklere sahip şeyler sizi çekerİşleri planlamada, başka insanları kullanmakta ve çalıştırmakta üzerinize yoktur Yumuşak ve sevecen görünmenizle bunu kolaylaştırırsınız Sert etkiler olmayan bir Yükselen Aslan'a kimsenin hayır demeye gücü yetmezPlanladığınız işi yarıda bırakmaz ve sonuna kadar götürürsünüz Ayrıca sert koşullarda çalışabilir, atak ve girişken olabilirsiniz Bu ateşli halinizle bazen ortamı da bozarsınız ama, sonunda insanları ikna edersiniz Yine de diğer insanların bu çılgın tempoya uyması zor olabilirSiz aynı zamanda mert,açık sözlü ve kendine aşırı güvenen bir insan sayılırsınız Kendinize güveniniz başka insanların da size güvenmesini sağlar İnsanları yarı yolda bırakmazsınız ve bu da sizin kazanmanızın nedenidir Size yapılan iyilikleri de unutmayan bir karakteriniz vardırGenel olarak gururlu ve kibirli olduğunuzdan yaptıklarınızın beğenilmemesinden hoşlanmazsınız Küçük görülmeye ve tenkit edilmeye tahammülünüz yokturÖfkeniz çok korkunçtur ama sizi uysallıkla sakinleştirebilirler ancakHayat enerjiniz ve yaşama sevinciniz yüksektir Hayatı dolu dolu yaşamak istersiniz Eğlence düşkünlüğü, kumar ve talih oyunlarına meyil göze çarpar Spekülasyondan fazla kaçamazsınızZodyak'ın en cömert insanları sizin aranızdan çıkar Kusur sayılır mı bilinmez ama, sizin tek sevgili ile yetinmeniz biraz zordur ! Ayrıca, doğayı,güzel olan şeyleri, konfor ve lüksü de çok seversinizYükselen Aslan burcu size vasat bir boy,geniş bir göğüs,temiz bir görünüm verir Gençlikte yay gibi hareketli bir beden bulunur Yıllar geçtikçe daha ağır davranmaya başlarsınız Saçlarınız açık renklidir ve seyrektir Gözler mavi veya uçuk gri olabilir Yüzünüz toparlak, eller ve ayaklar bedene oranla küçüktür

Yükselen Burcunuz Başak ise

Yükselen Burcunuz Başak ise

Yükselen Burcunuz Başak ise

Sizin için ne kadar düzenli ve tertipli birisi diye düşünürler Başak demek temizlik,düzen ve kurallara uyum demektir Bazen bu konuda iyileşmeyen bir hasta da olabilirsiniz Pek çok insanın üzerinde bile durmadığı veya farkına varmadığı küçük detaylar sizin için önemlidir Bazen ince ve anlamsız ayrıntılar içinde kaybolabilirsiniz Küçük bir bilgi istendiğinde sayfalar dolusu ayrıntı vermeye hazır olursunuz Detaylarla boğuşmaktan asıl size gerekli olan ana konuları gözden kaçırabilirsiniz Hayattaki hedefiniz mükemmeli yakalamaktırYaşamda inceleyici,araştırıcı ve düzenli olduğunuz kadar bıkmadan ve yorulmadan çalışan birisiniz Hizmet etmeyi seversiniz Sanki ömür biter ama işler bitmez sözü sizin içindir !Detaylı da olsa yapacağınız her işi planlamada ve uygulamakta başarılı sayılırsınız Ancak kısa süreli bir işi uzun bir zamana yaymanız başka insanları kızdırabilir Sessiz ve derinden giderek hedefe ulaşmakta kendi yöntemlerinizi kullanmakta ısrar edersinizNeşeli, nüktedan ve konuşkan birisiniz Sizi kibar gösteren çekingenlik de yakışır Eleştiri ve ortamı komikleştirmek için yapacağınız çabalar sırasında kırıcı durumlar yaratabilir Sizin çok eleştirici yanınız vardır ama, kendinizin eleştirilmesine hiç dayanamazsınızBaşınız sıkılınca kabahati başka birinin üzerine yıkmak işinize gelebilir Ancak duygularınızı saklamayı becerirsinizSizin çok evhamcı ve korkuları olan birisi olmanız şaşırtıcı değildir Öncelikle hastalık hastalığı gözle görülür şekildedir Bu nedenle çok titiz davranırsınız Birisi ile el sıkışınca hemen elinizi yıkamak istersiniz Bazen bu durum en ufak toz zerresinden bile rahatsız olmanıza kadar uzanabilirElinize iğne batsa doktora gitmek ihtiyacı görülür Çevrenizde ilaçlar ve temizlik malzemeleri göze çarpar Tutumlu, sakıngan ve dikkatli birisiniz Hesaplarla aranız iyidir ve kimse sizi olayca kandıramaz Ekonomik güvence sağlamak çok önemlidir Mantıklı birisi olduğunuzdan elde edemeyeceğiniz şeyin peşinden koşmazsınız Dostlarınızın yardımına severek koşarsınız Giyim konusunda da son derece titiz davranırsınız Giydiğini kendine yakıştırmasını beceren bir insansınızTemizlik sizin için yaşam amacıdır ve çevreniz her zaman pırıl pırıldır Evlilik konusunda çabuk karar veremezsiniz Bekar bile kalabilirsiniz Çünkü aradığınız mükemmel eşi bulmak hayli zordur ! Evlenince mükemmel bir eş olursunuzBaşak yükselen insana kısa boy verir Genellikle ince bedenli,yüzü ve alnı yuvarlakça ve gözleri koyu,soluk benizli ve saçları göz rengine uygun birisinizAslında vücudunuz pek biçimli değildir ama, inceliği sayesinde zarif, hatta çekici gözükebilirDüzgün bir burun ve inci gibi dişler göze çarpar Güler yüzlü ve hareketli görüşünüz dikkat çekerYükselen Burcunuz Terazi ise Nazik,dengeli,hassas,kibar,uyumlu ve düşünceli bir insansınız Kavga ve patırtıdan asla hoşlanmazsınız Çevrenizdekilerle iyi geçinmeye çalışırsınız Yumuşak ve tatlı dil ile yılanı deliğinden çıkartmayı başaran bir insansınız Sessizliğin en iyi ilaç olduğuna inanırsınızBütün bunlar sizin herkes ile dost olacağınızı göstermez aksine dostlarınızı çok iyi inceleyip seçersiniz Genel olarak da dostlarınız zirvede olanlar veya sizin için gerekli olan insanlardırAdalet duygunuz çok gelişmiştir ve haksızlığa dayanamazsınız Kendi zararınıza bile olsa haktan yana davranırsınız Sizin için her şeyden önde gelen adil olmaktırBildiğinden şaşmayan ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırt eden birisiniz Verdiğiniz sözü yerine getirmeye çalışırsınız Sakin mizacınız ve anlayışlı davranışınızla başka insanlara güven verirsiniz Genel olarak insanlar sizi dinler ve fikirlerinize değer verir Siz de başka birini kırmak istemez ve onun dediğini yapar görünürsünüzYaşamda güzel şeyler, ahenk,müzik ve sevgi ana amaçlardır Sezgi sizin için o kadar önemlidir ki, bazen karşınızdaki insanda bunu ilk buluşta evlenmeye kalkarsınız Sevgi baskın olunca mantık ikinci planda kalır Bu da bazen mutluluk bazen pişmanlık getirirSevdiğiniz zaman her şeyini veren birisiniz Sevdiğiniz söz konusu olunca adalet duygunuz bile rafa kalkabilir Aradığını bulamayan bir Terazi olarak daldan dala konabilirsinizÇekici ve yakışıklı halinizle diğer insanlar size iltifat eder ve peşinizden koşarlar Sizde adeta bir şeytan tüyü vardır Bazen çok ustaca yalana başvurabilir ve tutamayacağınız sözler verebilirsinizGüzelliği ve tüm güzel olan şeyleri seversiniz Giyime düşkün olup,pahalı ve lüks şeyler alırsınız Bu arada sizin için müzik tam anlamı ile ruhun gıdasıdırÇevrenizde barış ve denge havasının bozulmaması çok önemlidir Ancak gerekirse fiziki kuvvete de başarı ile başvurabilirsiniz Yumuşak kürkünüzün içinden çıkıp taş gibi birisi de olabilirsiniz Yine de sizi yoracak fiziksel hareketler yerine sakin ve tembel bir hayat daha çekicidir Para ve maddeye bağlılığınız yoktur ama, bunu aşırı bir cömertlik seviyesine indirip zarar görebilirsinizBir doğum haritasında Yükselen Terazi burcu kadınlara güzellik ve erkeklere de yakışıklılık verecektir Siz de güzel ve çekici olmalısınız Vücut ince, biçimli ve uzundur Saçlar sarı, açık kahve ve bazen simsiyah olabilir Yüzünüz oval,hatları açık ve belirgin olup teniniz buğday renklidir Yüzünüz ve vücudunuz uyumludur ve diğer insanların dikkatini çeker

Yükselen Burcunuz Akrep ise

Yükselen Burcunuz Akrep ise

Yükselen Burcunuz Akrep ise

İnatçı,bildiğinden şaşmayan,dayanıklı ve istediğini en sonunda elde eden birisiniz Bazen sizin için renkler ya beyaz ya da siyahtır ! Kıskanç, hatta kinci birisiniz Hedefiniz her şeyde derinleşmek ve sonunda zirveye ulaşmaktır Ama her şey olursa olur diye kabul edilemez o da başka tabi !Siz başkalarının göremediği çok farklı ve gizli noktaları görebilirsiniz Bunları birbiri ile bağdaştırıp başka boyutlar elde edebilirsiniz Analiz etmek, araştırmak sizi farklı noktalara taşır Asla elindeki ile yetinmeyen birisi olursunuz Hangi konuyu ve hangi alanı seçerseniz seçin sonunda başarıyı yakalayacaksınız zaten başarılı olmak isteği sizde tam bir hırs kasırgası şeklindedirAncak, bu kasırga terse dönüp size de zarar verebilir ! Kimsenin sizi geçmesine izin vermezsinizZirvede kalmak sizin için çok önemlidirSizi geçinilmesi zor birisi olarak kabul edebiliriz Memnun edilmeniz çok zordur Mutlaka bir yerden bir huzursuzluk çıkartacak bir şey bulursunuz Bu da bazen mantıklı bazen de mantıksız olacaktırSon derece kıskanç ve kinci sayılırsınız Size yapılan kötülükleri asla unutmazsınız Bunu da ancak öç aldıktan sonra affedersiniz ! Genel olarak başkalarından öç almak duygusu hakim olduğundan uzun vadede haksız yaptığınız bir şey sonunda size zarar verebilir Akrebin kaçacak delik bulamayınca kendi iğnesi ile kendini sokması gibi zararı siz çekebilirsinizSizi çok iyi bir dost ama o kadar da zorlu bir düşman olarak kabul etmeliSevdiğiniz insanların gereklerini onlardan daha fazla düşünürsünüz Son derece bağlı ve sadık bir dost olabilirsiniz Fakat kızdığınız zaman da zalim bir düşman olabilirsiniz Gizlilik, ketumluk ve kararlılık önemli özel yanlarınızdır Kendinizi saklarsınız ama başkalarının her şeyini merak edersiniz Fazla konuşmayan, daha ziyade dinleyen ve yüzünde soğuk ifade bulunan birisi olursunuzKimsenin boyunduruğu altına girmeyen birisinizAkrep seks burcudur derler Sizin de seks meyliniz gözle görülür biçimde olacaktır Son derece çekici,esrarlı ve erotik birisiniz Ama kıskançlık boyutlarına bakarsak sevdiğine boyunduruk geçiren bir yapınız var Olur olmaz şeyler için onu kolayca suçlarsınızGizli işler planlamak,esrarlı şeyleri deşmek ve araştırmak,mistik konularla ilgilenmek ve sezgilerin gücünden yararlanmak sizin işinizdir Az konuşmayı beceren yapınız gizli işler planlamakta sizi başarılı yaparŞöyle veya böyle, sizinle geçinmek çok zordur Çok güçlü olup diğer insanları yönetirsiniz İpler hep sizin elinizdedir ve onlara aman vermezsiniz Bunu açık şekilde yapacak gücü olmayan bir Akrep Yükselen ise işini gizlice yerine getirmeye bakacaktırSizin vücudunuz orta veya biraz daha uzun olabilir kalınca ve kemiklidir Güçlü ve biçimli bir havası olur Tatlı ve etkili gözleriniz vardır Kaşlarınız ve gözleriniz dikkat çeker Özellikle bakışlarınız derin ve etkileyicidir Yüzünüz genellikle uzun ve büyükçe olur Kollar ve bacaklar da çok güçlüdürler ve kaslı yapıları vardır Kulaklarınız başınıza yapışık,boynunuz orta uzunlukta ve kalıncadır

Yükselen Burcunuz Yay ise

Yükselen Burcunuz Yay ise

Yükselen Burcunuz Yay ise

Siz hayata iyimser gözlükle bakan, asil yaradılışlı, herkesi dost kabul eden,arkadaş canlısı,sıcak kanlı ve samimi birisiniz Olduğunuz gibi görünmekten hoşlanıyorsunuz ve insanlara çabuk inanıyorsunuz Mert olup onları incitmekten kaçınıyorsunuz Haksızlık yapmak sizin için dünyadaki en son iş sayılır Başka insanlardan da böyle olmalarını beklersiniz Hareketli, neşeli ve nüktedansınızBulunduğunuz ortama çabucak uyarsınız Espriler yaptığınız gibi beğenmediğiniz şeyleri de alaya alabilirsiniz Genel olarak sözcüklerinizde acıtmayan ama insanlara dokunduran espriler yer alırHıncınızı sözcüklerle almayı istersinizÇift karakterli ve değişken yapınız sizi iki çeşit insan yapabilir Birincisi duygusal ve içine dönük birisidir Çekingen ve duyarlıdır İkincisi ise cesur,ateşli,tedbirsiz,gururu söz konusu olursa sözünü esirgemeyen birisidir Bunlardan birisi yerine göre ortaya çıkabilir Yükselen yay için özgürlük de çok önemlidir ve bunun kısıtlanması bile onu çılgına çevirebilirYükselen Yay burcu insanı olarak seyahat etmekten, serüvenler yaşamaktan ve gezip görmekten büyük zevk alırsınız Aslında sizin macera peşinde koşmanıza gerek yoktur zira, macera gelir sizi bulur Her yolculuğun sonunda anlatmaya değer bir şeyler bulursunuz Yay Yükselen ile yolculuk yapmak gerçekten zevklidirSize yaşam pek çok şey verecektir Öyle olaylar karşınıza çıkacaktır ki bunlardan derin deneyimler elde edeceksiniz Bu da size hayatın sadece eğlence olmadığını gösterecektir Yaşadığınız deneyimlerden ders alacak ve aynı yanlışları yapmamaya çalışacaksınız Sonunda bir gün gelecek olgunlaşacaksınız Yine de yaşamın her zamanında her zaman yaydan fırlamaya hazır bir ok gibi olacaksınız Siz pencereleri kapalı bir evde rahat edemezsiniz Doğa her yönü ile sizi çekecektirMaddi ve manevi olarak kısıtlanmak, bağımsızlığın elinizden alınması ve sorumluluk altında kalmaktan çekineceksiniz Bu nedenle belli bir yere ve kişiye körü körüne bağlanmak sizin için değildir Bununla beraber sevdiğiniz insan ile beraber olmak ve güzellikleri paylaşmak da size zevk verecektir İlgi görmek ve sevilmek istersiniz Sevdiğiniz insan her şeyini sizinle paylaşmalıdır Bunu bulamazsanız ortamdan ayrılmak daha olumlu gelecektirSiz ateşli bir sevgilisiniz ve sevince tam seversiniz Hem sevgili hem de iyi bir dost olursunuz Sevdiğiniz için her fedakarlığı yaparsınız ve onu kaybetmek istemezsiniz Bu arada iki ilişkiyi yaşamanız olasıdır Gizli aşk serüvenleri sizi çok yaralayacaktır Sevgide aradığınızı bulamazsanız daldan dala konabilirsiniz Kararsız,aceleci,değişken ve meraklı birisinizBunu aşkta da gösterirsiniz Sevdiğiniz zaman cömert birisi olursunuzSizi din,felsefe,astroloji ve doğa üstü konular çok çekecektir sadece öğrenmekle kalmayıp iyi bir öğretici de olursunuz Altıncı hissiniz de çok güçlüdür ve önceden hissederek olayları kavrayabilirsiniz Yaşamda tanınan birisi olmak istersiniz ve hayatınızda daima daha genişleyen ve büyüyen uğraşlar yer alacaktırYay Yükselen size uzunca bir beden verecektir Vücudunuz ince ve biçimlidir Alnınız açık ve burnunuz biçimlidir Renginiz buğday veya koyu renklidir Saçlarınız kahve rengi veya kestane renginde olurErkeklerin saçları genç yaşlarda şakaklardan açılmaya başlar Elleriniz ve ayaklarınız biçimlidirYay'ların şans dişleri denen ön iki dişleri daha iri ve çıkık olur Siz de güler yüzlü ve sempatik birisi olmalısınız

Yükselen Burcunuz Oğlak ise

Yükselen Burcunuz Oğlak ise

Yükselen Burcunuz Oğlak ise

Siz derin ve çok düşünen, az konuşan,meraklı ama kontrollü ve ağır hareket eden birisinizdeğişikliklere uyum sağlamanız ve yeni şeylere adapte olmanız uzun bir zaman alacaktır Karar vermekte zorlandığınız görülür ama bunun nedeni başarısız olmak çekingenliğidir İnceden inceye bir hesap yapmak ve her şeyi artısı ve eksisi ile tartıp biçmek gerekecektir Bir kere karar verdikten sonra da aldığınız konuyu yolun sonuna kadar götüreceksinizBu kararlı davranışın yanında doğruculuğunuz da katılınca diğer insanlar size güvenecektir Ortada bir aksaklık varsa da bunu hile,yalan ve dolan yapmadan ortaya koyarsınız Genel olarak başkalarına durgun ,düşünceli ama karamsar olarak gözükürsünüzBu soğuk görünüşün nedeni yaşama koyu renkli camlar ardından bakmanızdır Son derece sabırlı,güçlü,inatçı ve soğukkanlı birisiniz Olaylar karşısında ne olursa olsun paniğe kapılmazsınız Bu da size hayattan ne istediğini bilen birisi havası verir Ancak, çok uzun süre sizinle beraber olan birisi sonunda sıkıcı bulmaya başlar Bunun için haritanızın farklı enerjiler ve etkiler taşıması faydalı olurSizin için çalışmak daima ilk planda gelirYükselmek,yönetmek ve başa geçmek en büyük arzunuz sayılabilir Sizin gibiler iş dünyasının temel taşları sayılırsınız Emirleri almak kadar vermek de sizin işinizdir Benzetmek gerekirse Karınca ile Ağustos Böceği öyküsünde Karınca sizi simgeler Kanunlara,kurallara ve prensiplere saygılı olursunuz Disipline dayalı tüm işler size göredir Zengin olmak, ün kazanmak ve başarıyı yakalamak yaşam hedeflerinizdir Esneklik tarafınız olmadığından bir şey nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılmalıdırBaşarı için her alana atılmazsınız kendinize uygun olan işi seçersinizZamanın tümünü de bu konuda harcarsınız Okumayı ve öğrenmeyi seversiniz ama bunu öğretmek için yapmazsınız Bilgiyi kendinize saklarsınızSizin için en kötü şeylerden bir tanesi zamanı boşa harcamaktır Meraklısınız ama bunu pek belli etmezsiniz Son derece kontrollü ve kuşkucu davranırsınız Ağzınız sıkı olduğundan içinizdeki fırtınaları kimse anlamaz Sizi yapılan iyilikler kadar kötülükleri de asla unutmazsınız Sırasında intikam almak için bir yaşam boyu beklersinizÖfkeniz kızdığınızda o kadar korkunç olur ki her şeyi yakıp kül edebilir Ama, kontrollü olduğunuzdan bunu dizginlemek de elinizdedir Para ve maddi değerler sizin için önemlidir Sabırla ve çalışarak elde ettiğiniz maddi değerleri kaybetmekten korkarsınız Sizin için çıkarlar ve menfaatler daima ön plandadırYükselen Oğlak burcu size kısa veya orta boylu bir yapı verecektirYüzünüz oldukça uzun ve incedir Çeneniz de uzunca burnunuz düzdür Boynunuz uzun ve zayıftırGözleriniz koyu kahve ve saçlarınız da genellikle siyahtır Erkeklerde bıyık ve sakal seyrekçedirDizleriniz çıkık olduğundan yürüyüşünüz de ahenkli bir durum gözükmez Cildiniz genel olarak koyu renklidir yanaklarınıza bakılınca elmacık kemikleri seçilir

Yükselen Burcunuz Kova ise

Yükselen Burcunuz Kova ise

Yükselen Burcunuz Kova ise

Farklı yönleriniz ile hemen dikkati çekiyorsunuz Bunun yanında ne zaman ne yapacağınız da pek belli olmuyor ve insanları şaşırtıyorsunuz Yenilikler peşinde koşan ve insanlar için faydalı bir şeyler yapmak isteyen birisiniz Aklınıza o kadar güveniyorsunuz ki, bunun sonu kendinizi beğenmeye ulaşıyor Başka insanların fikirlerini beğenmez bir tavrınız da göze çarpıyor Size kısaca duyguları ile değil ama mantığı ile davranan birisi diyeceğiz !Arkadaşlık sizin için önemli sayılır Başkaları ile beraber çalışmayı başarıyorsunuz Yinede insanlar arasından akıllı ve becerikli olanları daha çok beğeniyorsunuz Özgürlüğünüze düşkünlüğünüzü pek ortaya koymasanız da için için bunun peşinde olduğunuz anlaşılır Monoton ve durgun olan şeyler sonunda sizi sıkmaya başlarSizin en fazla güven duyduğunuz şey kendi aklınızdır Başka birine ihtiyaç duymadan yaşamak istersinizAncak zekası ve aklı sizinkine uygun birisi ile arkadaşlık edeceğinizi bilirsiniz Bunun sonucunda insanları kabiliyetlerine göre kullanmayı beceririsiniz İstediğiniz insanı elde etmeyi becermeniz ve istemediğiniz insandan uzaklaşmanız da dostluk açısından sizin titiz bir tutuma sahip olduğunuzu açıklıyorSiz öğrendiklerinizi deneyimlerinizle geliştiren ve bunu topluma sunan birisiniz Elektronik ve bilim dünyası sizi çeker Öğrenme merakınız sayesinde hemen her şeyde başarılı olursunuzİstek ve arzularınızı güçlendiren etken inanma durumunuzdur Bu uğurda hayatınızı bile ortaya koyabilirsiniz Ama çevreden yeterli destek alamazsanız dünyaya küsebilirsinizSizin en güçlü yanlarınızdan biri de insancıl yani hümanist olma becerinizdir İnsanları korumayı başarırsınızHümanist olmanıza karşın biraz kıskanç da sayılırısınız Özellikle sizi yarışta geçenlere karşı içten bir kızgınlık duymanız olasıdır Siz başkaları istedi diye değil ama siz istediğiniz şekilde yaşamayı seçersiniz Aklınızla duygularınızı hep kontrol altında tutmak bu seçimin ana eksenidirParayı seven bir kişiliğiniz var Yine de paranın biriktirilmekten daha önemli işlevleri olduğunu düşünürsünüzParayı değerlendirmek ve kullanmak da sizin becerileriniz içindedir Siz yaşamını,evini ve ilgi alanlarını kolayca değiştiren bir insansınız Sevdiğiniz kişiye bağlanırsınız Zaten değer verdiğiniz kişiyi sevebilirsiniz Her alanda olduğu gibi aşkta da aklını kullanmasını beceren bir tarafınız vardır Size faydalı olacak insanı seçersiniz ve duygularınızın esiri olmazsınız Bunun anlamı da sizin boş yere güzellik ve aşk peşinde koşan birisi olmadığınızdır Sevdiğiniz insan hem gönül hem de kafa dostu olmalıdır Aile bağlarına önem veren ve özellikle anneye düşkünlük gösteren birisinizKova yükselen size orta bir boy verecektir Topluca ve güçlü bir bedeniniz olmalıdır Yüzünüz uzunca,gözleriniz koyu gri veya yeşil olabilir Kadınlara bu yerleşim güzellik ve cazibe verir Yüz hatları düzgün ve biçimlidir Dolgun ve biçimli vücudu ile dikkat çeker Saçların kızıl renge çalar bir tonu olabilir

Yükselen Burcunuz Balık ise

Yükselen Burcunuz Balık ise

Yükselen Burcunuz Balık ise

Siz esrarlı,romantik ve hayal dünyası oldukça zengin birisiniz Sizi diğer insanlar anlamakta zorluk çekecektir Sizin görünüşte iki farklı yarınız vardır Biri sevgiye bağlı kıskançlık ve kaygılı olmak,diğeri de mantık savaşı veren bir sağduyu çabası Bir öyle bir böyle olmayı başaran ilginç birisiniz Eğer sahip olduğunuz yaratıcı gücünüzü kullanırsanız çok şey kazanabilirsiniz Çünkü sizin elinizden her iş gelebilir Sizdeki acıma,şefkat,merhamet ve yardım etme duyguları çok gelişmiştirAslında muhtaç durumda olanlara yardım etme duygusu sizdeki en gelişmiş yandırEğer haritanızda sizi zorlayan zarar görmüş işaretler varsa karamsar,gerçeklerden kaçan ve keyif verici maddelere bağımlı birisi olmaya adaysınız Yersiz korkular yüzünden hayatı kendinize zindan edebilirsiniz Basit konularda bile dünyanın sonu gelmiş gibi üzülebilirsinizOysa sizdeki hayal dünyasının gücü pek az insanda vardır Sezgileriniz son derece kuvvetlidir Olayları daha önceden sezebilir ve gelişmeleri algılayabilirsiniz Çok fazla arzularınız ve idealleriniz vardır ama hayal dünyasının kapılarını kapatarak başarılı olabilirsiniz Başarı olmakta hayalin büyük rolü vardır ama sizde bu uyuşturucu gibi etki eder Duygularınız genel olarak her konuda ağır basar Bu yüzden hem aşkta hem de iş hayatında hayal kırıklığı yaşamanız olasıdır Çabucak ağlayan ama çabucak da gülen bir yapınız var Çabuk üzülmek ve kolay sevinmek sizin doğanızdırİlham perileri size her adımda yardım eder Hayal dünyasının sanatta kullanan an birisi oldukça başarılı olur Siz sadece para kazanmak için değil ama zevk almak için çalışmak istersiniz Yaptığınız işlerde ruhsal bir tatmin olmalıdırİnsanların istek ve beklentilerini sezen ve anlayan bir tarafınız var Halay gücü, yaratıcılık ve sezgi verilmesi gereken iş alanları size uygundurSizde sihirli ve esrarlı bir çekicilik vardır Güzel veya yakışıklı olmasanız da insanlara hoş görünmeyi başarırsınız Gözleriniz de duyarlı iç aleminizin dışa açılan noktalarıdır Sözcüklerle anlatamadıklarınızı açıklarlarYaşam amacınızın temelinde sevgi yaşar Bunu verecek ve alacak birilerine ihtiyacınız vardır Size tartışma,kavga ve dövüş oldukça uzak bir konudur Geçimsiz insanlar itici gelir Yine de fazla derin olan kendinize acıma duygusu en büyük zararı verirMistik,felsefe ve doğa üstü konular ilginizi çeker Siz ruhsal aleme hemen girmeye hazır gibisiniz Hayal kurmak ile anlam kazanan bir soyut dünya içinde yaşamak istersiniz Gerçeği söylemek gerekirse gerçek dünyaya bir tül perdenin ardından bakıyorsunuz ve her şeyin anlam kazanmasını istiyorsunuz Hayatın en basit olayı bile anlam kazanınca güzel gözükmektedirYükselen Balık burcu orta boy civarında olur Bedeni tombulcadır Kol ve bacaklar da kısadır Rengi soluk veya beyaza yakındır Gözleri her zaman mahmur bakarGenellikle güzel olan gözleri derin bir hülya içindedir Yaş ilerledikçe kilo alma ve şişmanlama sakıncası vardır Yükselen Balık burcu kadına çekicilik verirken erkek için böyle bir şey söylenemezBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları